Samtliga remissvar

bränsleråvara på grön bakgrund

Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

Skogsindustrierna välkomnar skattenedsättningen för diesel i skogsbruket och önskar att pausen av BNP-indexeringen permanentas.

bränsleråvara på grön bakgrund

Förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Skogsindustrierna avstyrker förslaget att göra det genom att kravställa fordonstillverkare att snabbt ställa om till endast eldrivlinor.

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med ett yttrande över Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa.

tallkvist på grön bakgrund

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med yttrande över förslaget till uppdaterat nationellt luftvårdsprogram.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Transportstyrelsen föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Skogsindustrierna välkomnar möjligheten att köra med fordon upp till 34,5 m för att skapa mer hållbara Godstransporter.

tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna avstyrker förslaget till förändrad kväveoxidavgift

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att inkomma med ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag till förändrad NOx-avgift.

eluttag mot blå bakgrund

Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

Skogsindustrierna anser att det är anmärkningsvärt att Skogsindustrierna inte är en remissinstans för remissen.

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget om CRCF.

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning

Skogsindustrierna besvara remissen Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden.

tallkvist på grön bakgrund

Yttrande över Promemoria Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR

Skogsindustriernas bedömning är att de föreslagna ändringarna inte kommer göra alltför stor skillnad mot nuvarande förfarande.

Föregående 2 3 4 5 6 Nästa