Yttrande över förslag till uppdaterade föreskrifter om organiskt avfall och brännbart avfall

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrins processer kommer även framöver att genera askor, grönlutsslam, avloppsslam och kalkhaltiga material med mera.

Det är viktigt att vi kan hitta avsättning för materialen och där det är lämpligt kunna nyttiggöra dem. En ökad resurseffektivitet och att bättre ta tillvara avfall ser vi som en del i att nå branschens mål om ökad klimatnytta. Där det är möjligt ur miljömässiga aspekter ser vi positivt till att även det som i något läge klassas som avfall tas tillvara och kommer till nytta. Trots detta finns det volymer som ännu inte har någon avsättning och som behöver kunna deponeras. Det är därför bra att dispensen för deponering av organiskt avfall finns kvar. Denna dispens är nödvändig då det för en del avfall inte finns något annat alternativ.