EU:s avskogningsförordning i Sverige

Foto: Mostphotos

EU:s avskogningsförordning antogs officiellt och trädde i kraft i juni 2023. Förordningen syftar till att stoppa avskogning och skogsförstörelse kopplad till specifika produkter som säljs på eller exporteras från EU-marknaden. Fokus för förordningen är främst jordbruksgrödor, men också trä- och fiberprodukter samt fasta biobränslen. Den nya förordningen riktar sig till operatörer eller handlare som placerar produkter på EU-marknaden eller exporterar dem från EU. Alla företag i värdekedjan berörs. Här hittar du information om förordningen och status just nu.

Avskogningsförordningen, som ersätter EU:s timmerförordning, antogs officiellt och trädde i kraft i juni 2023. De huvudsakliga bestämmelserna i förordningen kommer dock att tillämpas från och med första januari 2025, i och med att timmerförordningen upphör att gälla. 

Den nya förordningen riktar sig till operatörer eller handlare som placerar produkter på EU-marknaden eller exporterar dem från EU. De ska utföra aktsamhetskontroll (due diligence), samla in geolokaliseringsdata och minimera riskerna för avskogning eller skogsförstörelse. Alla företag i värdekedjan måste dock se till att de nämnda operatörerna/handlarna har presenterat giltiga intyg om tillbörlig aktsamhet. 

Det finns fortfarande osäkerheter om hur spårbarhets- och aktsamhetskontroller ska utföras, vilket kommer att klargöras av en av EU-kommissionen tillsatt arbetsgrupp. Ytterligare aspekter som rör behöriga nationella myndigheter och riskklassificering av länder kommer att klargöras i medlemsstaternas tillämpning av förordningen. 

Svenska företag som placerar trä och träbaserade produkter på marknaden kommer naturligtvis att anpassa sig till denna nya förordning och uppfylla de lagstadgade kraven inom den tid som förordningen anger. Men det kommer dock inte att vara möjligt förrän de nödvändiga systemen för information och kontroll har införts av EU-kommissionen och medlemsstaterna. 

Skogsindustrierna bevakar genomförandet av avskogningsförordningen och uppdaterar löpande information om hur svensk handel med trä och trävaror påverkas.