Konsumtion 

Foto: Emil Nordin

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle där hjulen snurrar tack vare olika typer av konsumtion. Men för att minska skadliga utsläpp som koldioxid i atmosfären spelar vilket material vi konsumerar stor roll.

För att klara klimatmålet till 2030 behöver vi klara av den gröna omställningen. Vi behöver konsumera mindre men också ersätta den fossila konsumtionen med cirkulära och biobaserade produkter gjorda på bland annat förnybar råvara från skogen. Visste du att allt du kan göra av olja också kan göras av trä? Du kan till exempel göra både plast och textil av skogens råvara. 

Allt du kan göra av olja kan du göra av trä 

Det stämmer faktiskt. Ur trädet kan du få fram material som är mjukt och böjbart som plast och hårt och starkt som stål. Vi kan göra allt från kläder, förpackningar, plast och stål till höghus, energi och drivmedel. Visste du till exempel att skogsindustrin är Sveriges största producent av energi?  

Skogsbaserade produkter ingår i ett naturligt cirkulärt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen. Det aktiva skogsbruket och produkterna från skogen skapar förutsättningar för en sluten loop som tar upp, binder in och lagrar koldioxid. Ett cirkulärt kretslopp som minskar samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som behovet av ny råvara minskar.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Ju mer vi brukar skogen desto större klimatnytta ger den, om vi ersätter oljebaserade produkter och tjänster med vår förnybara och fossilfria råvara från skogen. Med aktivt bruk av skogen undviks 60 miljoner ton utsläpp av koldioxid bara i Sverige varje år. Hela 80 procent av svensk klimatnytta exporteras utomlands i form av virke, massa, papper och kartong. Av massan tillverkas, förutom papper och kartong, även bland annat textil.

Läs mer om vad man kan göra av skogsråvaran här

Hela trädet tas till vara 

När ett träd avverkas tas det tillvara resurseffektivt. Högsta möjliga förädlingsvärde styr vad som tillverkas av trädets olika delar. Den kraftigaste delen av stammen blir virke till hus och möbler. Den tunnare delen blir till massa för tillverkning av papper, kartong och textil. Trädens toppar och grenar, samt restströmmar från skogsindustrin, går till produkter som bioenergi, biodrivmedel och andra kemikalier.

Läs mer om hur hela trädet tas tillvara här