Transport och infrastruktur

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare. För inrikes transporter är lastbil och järnväg de viktigaste transportslagen. För export dominerar sjöfart.

Skogsnäringens andel av inrikes transporter

Ladda ner bild

Det vänstra diagrammet visar fördelningen av transporterat gods i ton. Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer. Efter gruvnäringen är skogsnäringen den bransch som köper mest transporter med järnväg i Sverige. Diagrammet visar data för svenska lastbilar eftersom Trafikanalys endast mäter svenska lastbilar.

 

Skogsnäringens inrikes transporter per trafikslag

Ladda ner bild

Rundvirke tar mest transporter i anspråk inom skogsnäringen. Det är till stor del beroende av lastbilstransporter eftersom råvaran finns ute i skogen. Transport av rundvirke med järnväg eller sjöfart förutsätter omlastning vid terminal. Sjöfart används i begränsad utsträckning vid inrikes transporter. Vid export däremot dominerar sjöfart. 

 

Medeltransportavstånd vid skogsnäringens inrikes transporter

Ladda ner bild

Diagrammet visar hur medeltransportavståndet för inrikes transporter på väg, järnväg och sjöfart sett ut mellan år 2008 och 2018. Lastbil används för relativt korta avstånd, under 10 mil, medan järnväg och sjöfart används för längre avstånd. Sjöfart har använts under hela perioden även om data i diagrammet bara finns från 2016. Variationen mellan åren beror bland annat på var avverkningar sker i relation till mottagande industri.

 

Det svenska väg- och järnvägsnätet

Ladda ner bild

Skogsbilvägnätet byggs och underhålls av skogsägare, utan statliga bidrag. Det är mer än fyra gånger så långt som det statliga vägnätet.