Skog och skogsråvara

En cirkulär biobaserad ekonomi förutsätter ökad och uthållig tillgång till biomassa från skogen. För att åstadkomma det behövs kunskap, teknik och metoder för hållbar skogsodling och skogsproduktion.

I Sverige och Europa är biomassa från skog en betydelsefull källa för att uppnå fossilfrihet. Förnybarheten och möjlighet till cirkularitet är en fördel för skogsråvaran jämfört med många andra material. Samtidigt riktas många anspråk på skogens övriga nyttor och funktioner. Det är en samhällsutmaning att balansera detta för största möjliga sammanlagda nytta och hållbarhet. Ökad kunskap och forskning kring skogsbruk möjliggör balans mellan tillväxt, produktion och naturvärden samt ger saklig information till grund för faktabaserad dialog, välgrundade beslut och samverkan. På så vis kan samspelet mellan skogens alla värden främjas.

Skog och skogsmark är värdefulla samhällsresurser som ägs och sköts av privata skogsägare, skogsbolag, stat och kommuner, Svenska kyrkan samt olika stiftelser. Fortsatt hållbar utveckling av skogsbruket skapas genom att alla kategorier av skogsägare har den kunskap och de verktyg som de behöver för att utifrån sina förutsättningar sätta upp väl underbyggda ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Tvärvetenskaplig forskning i skogsrelaterade frågor och dialogen mellan olika samhällsintressenter behöver öka. Forskning för kunskapsdriven utveckling av teknik och hållbara metoder som ser till hela värdekedjan är en annan grundläggande förutsättning.

Ökad kunskap om skogsekosystem

Aktivt och hållbart brukande av skogen och skogsmarken kräver goda kunskaper om ekosystemens funktion, möjligheter och begränsningar. Ökad kunskap om skogsekosystemen utgör själva grunden för utvecklingen av tekniker och metoder som främjar biodiversitet, ekosystemtjänster och en välmående skog som producerar värdefullt virke.

Resultatet av hela odlingstidens arbete med att anlägga och producera träd efter ekosystemens förutsättningar ska utnyttjas på bästa möjliga sätt. I Sverige skördas och anrikas idag runt 80 miljoner ton rå biomassa årligen som går till olika segment av industrikunder. Fördjupad kunskap om tillgång på skogsråvara och dess egenskaper behövs för investeringsbeslut och planering av en hållbar produktion.

Planering och styrning

Mer kunskap om den stående skogen gör det enklare att planera för råvarans användning. Digitalisering öppnar helt nya möjligheter till analys och produktionsstyrning genom att länka samman data från skog med industrin. Möjligheter att kombinera olika datakällor möjliggör bättre planering och styrning av transporter och produktion för olika behov och tidshorisonter.

Energieffektivitet och omställning till fossilfri framdrivning av fordon är också viktiga forskningsområden liksom forskning och utveckling för att minimera negativ påverkan av skogliga åtgärder på mark, miljö och människor.

Vill du veta mer om vilken forskning som kan driva utvecklingen framåt för skogen och skogsråvaran – ta del av Skogsnäringens forskningsagenda.