Artskyddsförordningen

Foto: Ola Kårén

Den svenska artskyddsförordningen går betydligt längre än vad EU-direktiven kräver och får orimliga effekter för skogsbruket. Regelverket måste justeras!

Artskyddsförordningen är den svenska implementeringen av EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv, och  syftar till att bevara vilda växter och djur. Förordningen går betydligt längre än vad EU-direktiven kräver och får orimliga effekter för skogsbruket. 

Artskyddsutredningen har haft i uppdrag att se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

Skogsindustrierna anser:

  • EU-direktiven implementeras ordagrant i enlighet med direktiven och i separata bestämmelser.
  • Intrång som avsevärt försvårar pågående markanvändning ger rätt till ersättning oavsett vilken lagstiftning som åberopas och utan att markägaren behöver stämma staten.