Biobränsle

Restströmmar från skogsindustrin kan användas till att tillverka fossilfria biodrivmedel. Tallolja är den största produkten i dagsläget men det tillverkas även bioetanol och biogas.

Diesel från massabrukens tallolja

Svensktillverkad biodiesel är i hög utsträckning baserad på tallolja, en biprodukt från kemiska massabruk. Förutom talldiesel kan talloljan användas direkt som energi eller till att producera andra gröna kemikalier.

Etanol från restprodukten brunlut 

Det produceras en mindre mängd bioetanol av brunlut samt biogas från skogsindustrins avloppsvatten. Med effektivare utnyttjande av skogsresursen, industrins rest- och biprodukter samt biobaserat avfall skulle vi kunna öka råvarubasen för biodrivmedelsproduktion.

En handfull lignin

Lignin är en den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i trä och är byggstenen som ger träet styrka och stadga.

Biodrivmedel av lignin 

Det pågår tester med att producera biodrivmedel av lignin, som även det kan tas ut från de kemiska massabruken. Ligninet används idag primärt till att producera el och ånga till de interna processerna. Om en del av ligninet tas ut kan det bli råvara till nya material, biodrivmedel eller kemi. För att det ska våra möjligt att ta ut lignin måste man kunna säkerställa att de interna processerna har tillräckligt med förnybar energi. 

Setra pyrolysolja

Pyrolysolja blir biobränsle för 15-20 000 bilars årsförbrukning 

Setra och Preem planerar ett raffinaderi som från 2021 ska producera pyrolysolja, en fossilfri och förnybar bensin och diesel från skogsråvara. Pyrolys innbär en process där ett ämne snabbt hettas upp så att materialet förångas och på så sätt kan kondenseras ut till en vätska. Genom denna process kan grenar, rötter och sågspån omvandlas till en olja. Läs mer om pyrolysolja på setragroup.se

Foto: Setra