Forskning och innovation

Foto: Samuel Unéus Inne i en skördare

Svenskt skogsbruk och skogsindustri befinner sig i en expansiv fas och är världsledande inom flera forskningsområden. Därför har svensk skogsnäring fantastiska möjligheter att bidra till en samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Forskning skapar grund för skogsindustrin att investera i och utveckla lösningar med långsiktig lönsamhet och global konkurrenskraft som bidrar till en mer hållbar konsumtion och klimatnytta över hela världen.

Skogsnäringen är på god väg, men med starka gemensamma forskningsprogram finns möjlighet att nå ännu längre. En bred samverkan mellan alla de gröna näringarna och inom den biobaserade processindustrin, samt med akademi och institut, lägger grunden för att fortsätta bygga en stark forskning och grund för innovation. Skoglig och skogsindustriell forskning behöver också internationella samarbeten för att hålla högsta nivå och ge globala effekter. Rätt prioriterad forskning ger god lönsamhet och global konkurrenskraft.

Forskningsområden för framtidens skogsnäring

Skogsnäringen har stora möjligheter att bana väg för en hållbar utveckling inom flera områden. De områden som presenteras nedan utgår från skogsnäringens och forskarsamhällets gemensamma bedömning av områden där ökad forskning skapar möjligheter för att accelerera förflyttningen mot ett cirkulärt biobaserat samhälle.

I Skogsnäringens forskningsagenda finns en fördjupad bild och målbilder för delområden presenterade. Ta del av den här!