Träprocesser och träprodukter

Träbyggande är en viktig lösning när samhällsbyggnadssektorn ska minska sin klimatpåverkan. Trä som material möjliggör inte bara flexibla byggsystem utan också cirkularitet.

Svensk träindustri ligger långt fram tekniskt i ett internationellt perspektiv och möjlighet för export av träprodukter och kunnande är stora.

Samhällsbyggnadssektorn står på global nivå för cirka 40 procent av utsläppen av växthusgaser. En viktig del för att minska utsläppen är att ersätta ändliga och fossila byggmaterial och byggsystem med cirkulära metoder som använder förnybara material.
 
Hela kedjan – från val av råvara via produktion och transport till färdig byggnad, användning, slutskede och återvinning – påverkar utsläpp och byggnaders hållbarhet. Trähusindustrin behöver fortsätta utveckla byggsystem som möjliggör byggande med lägre klimatavtryck. Det innebär ökad modularisering, nya typer av samverkanskonstruktioner, effektivare sammanfogningsteknik och optimering avseende fukt, brand, ljud och hållfasthet.

Industrialiserat träbyggande

Det industrialiserade träbyggandet är en motor i byggsektorns omställning till ett mer hållbart byggande. Idag finns det leverantörer av träbaserade byggsystem för byggande av större konstruktioner och flerbostadshus. Utvecklingen drivs på av de industriella trähusbyggarna som tillverkar flerbostadshus med en högt industrialiserad byggprocess på fabrik. Denna typ av byggprocess är just nu under stark utveckling med automatisering både i informationshantering och i produktion. Mer forskning och standardisering gynnar utvecklingen.

Kundanpassade träbaserade och resurseffektiva processer

Den största användningen av träprodukter finns inom bygg- och boendesektorn. Skillnaden i förädlingsgrad kan skilja mycket mellan olika segment. Inom möbel- och snickeriindustrin har produkterna cirka tjugo gånger högre förädlingsvärde jämfört med andra träprodukter till byggnadsindustrin. Totalt sett kan både förädlingsvärdet och volymerna ökas betydligt. Här spelar forskningen en viktig roll.

Ökad kunskap kring resurseffektiva processer för sönderdelning av stockar samt torkning och sortering av sågad trävara är viktigt för att möjliggöra anpassningar till specifika kundkrav. Det i sin tur är en förutsättning för hållbara industriella processer.

Att använda en högre andel av den svenska skogsråvaran i långlivade biobaserade produkter är angeläget för att bidra till Sveriges mål om fossilfrihet. En viktig del i det arbetet är att utveckla mer resurseffektiva processer för en i högre grad kundorderstyrd produktion. För sågverken kan det också handla om att anpassa sig till en förändrad råvarubas.

Träbaserade produkter i cirkulära system

Hållbar utveckling förutsätter att träbaserade material och produkter i större utsträckning repareras, uppgraderas och slutligen återvinns. Det finns stor potential inom trä och träbyggande för ökad cirkularitet. Det är viktigt att redan i designstadiet underlätta för återanvändning och återvinning av ingående delar i produkter och byggnader. Förtätning och förlängd livslängd av våra befintliga byggnader med hjälp av ombyggnation samt på- och tillbyggnader är ett annat viktigt utvecklingsspår. Här kommer forskning ge ökad kunskap och möjligheter.

Vill du veta mer om angelägen forskning inom trä och träbyggande? Läs mer i Skogsnäringens forskningsagenda