Forskningsfonder som administreras av Skogsindustrierna

Skogsindustrierna administrerar även fonder och stiftelser i egen regi. Dessa stödjer forskning inom områden som är relevanta för industrin som helhet.

Gunnar Sundblads forskningsfond

En forskningsfond för framtidens material. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill främja den träfiberbaserade industrins utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Det sker genom stöd inom ett brett fält av forskningsaktiviteter. Fonden vill särskilt bidra till nya insikter om produktkrav och produktmöjligheter.

Läs mer på fondens webbplats.

Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till ändamål att understödja och befordra teknisk och skoglig forskning samt utvecklingsarbete rörande pappersmassa, papper och papp samt dessa produkters utnyttjande. Stiftelsen äger även att i anslutning därtill inom sitt intresseområde främja utbildning av tekniker och forskare vid företag, industriforskningsinstitut, universitet och högskolor.

SSVL – Svenska Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning

Skogsindustrin bedriver sedan 1970-talet ett unikt branschgemensamt miljöforsknings- och utredningsarbete genom SSVL.

Arbetet bedrivs i projektform och läggs ut på institut, konsulter, universitet och högskolor. Projektledning hämtas från industrin. Sedan 1970 har sammanlagt cirka 750 rapporter producerats och finns tillgängliga för deltagarna inom SSVL.

Samarbetet skedde tidigare i form av en stiftelse, men av skattetekniska skäl omformades denna under 2023 till ett utskott under Skogsindustriernas miljökommitté och bytte då namn från Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning till det nya namnet Svenska Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning. Arbetet fortsätter som vanligt.