Urskog

Vad innebär begreppet urskog och översättningen Primary forests? Får sådan skog avverkas och hur mycket av den typen av skog finns det i Sverige?

På svenska översätts urskog med det engelska begreppet Primary forests. Primary forests är ett begrepp som sedan flera år har använts av FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, och EU-kommissionen föreslår samma definition i sin vägledning av begreppet. Så här lyder definitionen på engelska och i svensk översättning, enligt kommissionens vägledning:

Naturally regenerating forest of native tree species, where there are no clearly visible indications of human activities, and the ecological processes are not significantly disturbed.

Naturligt föryngrad skog av inhemska trädarter, där det inte finns några tydliga tecken på mänsklig påverkan och där de ekologiska processerna inte har varit utsatta för några betydande störningar.

Utöver definitionen anger FAO ett antal mer detaljerade beskrivningar av hur områdena ska se ut och det framgår till exempel att områdena också måste vara tillräckligt stora för att de naturliga ekologiska processerna ska kunna upprätthållas.

Läs mer på FAOs hemsida här.

Hur mycket urskog finns det i Sverige?

FAO redovisar vart femte år en rapport om tillståndet i världens skogar, FAO:s Global Forest Resources Assessment. Rapporten bygger på ländernas inrapporterade data och länderna rapporterar bland annat hur stor areal av Primary forests som finns. 2020 rapporterade Sverige drygt 2 miljoner hektar, eller cirka 8 procent, av den totala skogsmarksarealen som Primary forests, och den siffran bygger på statistik från den svenska Riksskogstaxeringen.

Men frågan är om statistiken stämmer, eftersom områden enligt definitionen måste vara av en viss storlek för att kunna räknas som Primary forest. Siffrorna baseras påstickprovsinventeringar som utgörs av små provytor, så det finns en risk för att den inrapporterade arealen är en överskattning. Inventeringen tar alltså inte hänsyn till kravet på en viss områdesstorlek för att upprätthålla de ekologiska processerna i Primary forests.

Är det tillåtet att avverka urskog?

Den absolut största delen av urskog, eller Primary forests, är redan skyddad i Sverige. Det betyder att skogsbruk inte är tillåtet där. Det som inte redan är skyddat förekommer i unika och relativt små områden där det inte finns någon avsikt att avverka, även om det formellt sett inte finns något förbud. Den som vill avverka måste dock först söka tillstånd hos Skogsstyrelsen, och om skogen bedöms vara skyddsvärd ges inte tillstånd. Det finns därmed ingen reell hotbild mot den urskog/Primary forests som finns i Sverige.