Restaurering av natur

Foto: Björn Johansson

Att återställa natur och förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden är viktiga mål som Skogsindustrierna välkomnar. EU:s förordning om restaurering av natur (Nature Restoration Law) antogs i juni 2024 och ska nu implementeras i medlemsländerna. Skogsindustrierna uppmanar den svenska regeringen att hitta en balans gentemot andra samhällsmål i den svenska implementeringen.

En central fråga är hur referensvärdena ska fastställas. Lagstiftningen får inte leda till att uttaget från skogen begränsas eftersom vi behöver förnybara material mer än någonsin – för klimatets skull och för att säkra energiförsörjningen.

Det är viktigt att olika samhällsmål är i balans, så att målen med detta förslag är i samklang med målen för klimatet och en hållbar samhällsekonomi. För att samhället ska bli mindre beroende av fossilt kommer vi att behöva mer förnybara och återvinningsbara råvaror och produkter från skogen, för att bygga hus, göra klimatsmarta förpackningar, förnybar energi med mera. Detta måste beaktas i implementeringsprocessen.

Skogsindustrierna uppmanar regeringen att se till så att lagstiftningen genomförs på ett balanserat sätt, exempelvis genom att närma sig övriga EU-länder i bedömningar av naturtypernas status och behov av att återställa naturtyper i områden där de inte finns idag. Medlemsstaterna kan också dra nytta av en gemensam förståelse för hur man väljer effektiva restaureringsåtgärder, balanserade mot andra politiska mål. På så vis kan man återställa naturen och få upp farten i klimatomställningen, och samtidigt minska de negativa effekterna på samhället.

Nature Resoration Law är ett omfattande ny EU-förordning med lagligt bindande mål för restaurering av natur. Det syftar till att återställa ekosystemen inom EU och öka den biologiska mångfalden, samtidigt som det ska mildra effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer.