Det här gör vi

Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Skogsindustrierna företräder Sveriges sågverk och massa- och pappersindustri. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.  I arbetet ingår insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Näringspolitik

Politiska beslut om energi, skog, klimat, transporter med mera påverkar företagens villkor. Skogsindustrierna är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. På europanivå är Skogsindustrierna medlemmar i branschorganisationerna CEPI och CEI-Bois.

Svenskt Trä

Genom marknadsföring, attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad arbetar Skogsindustrierna för en ökad användning av trä. Insatserna samordnas i ett svenskt och ett internationellt program, med inriktning på både proffs och allmänhet. Läs mer om verksamheten hos Svenskt trä.

Träbyggnadskansliet

Sveriges Träbyggnadskansli är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Kansliet verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har de på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. De erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. 

Bransch- och marknadsanalys

Bransch- och marknadsstatistik sammanställs som en service till medlemsföretag, media med flera. Det är också ett viktigt underlag för Skogsindustriernas arbete. Genom rapporter och analyser tydliggörs skogsindustrins ekonomiska betydelse för landet.

Samverkan

ARBIO AB är servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagens Förbund (Grafiska Företagen), Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare. som Alla organisationer är medlemmar i Svenskt Näringsliv