Det här gör vi

Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med medlemsföretagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik och med marknadsfrågor för trämekaniska produkter. I arbetet ingår insatser för att stärka skogsindustriell forskning i Sverige och i EU och bevakning av standardisering inom trä- och byggsektorn samt på miljö- och energiområdet. Medlemsföretagen deltar och bidrar till Skogsindustriernas arbete genom kommittéer.

Näringspolitik

Politiska beslut om energi, skog, klimat, transporter med mera påverkar företagens villkor. Skogsindustrierna är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter och politiska partier. På europanivå är Skogsindustrierna medlemmar i branschorganisationerna CEPI och CEI-Bois.

Svenskt Trä

Genom marknadsföring, attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad arbetar Skogsindustrierna för en ökad användning av trä. Insatserna samordnas i ett svenskt och ett internationellt program, med inriktning på både proffs och allmänhet. Läs mer om verksamheten hos Svenskt trä.

Träbyggnadskansliet

Sveriges Träbyggnadskansli är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Kansliet verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har de på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. De erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. 

Bransch- och marknadsanalys

Bransch- och marknadsstatistik sammanställs som en service till medlemsföretag, media med flera. Det är också ett viktigt underlag för Skogsindustriernas arbete med näringspolitiska frågor och träpromotion. Genom rapporter och analyser tydliggörs skogsindustrins ekonomiska betydelse för landet.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet inom Skogsindustrierna syftar till att öka synligheten för branschen. Det är en välintegrerad del av verksamheten och kommunikationsavdelningen arbetar målmedvetet med målgruppsanpassning – rätt budskap, via rätt kanaler till rätt målgrupp.

Samverkan

ARBIO AB är servicebolaget för Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna), Grafiska Företagens Förbund (Grafiska Företagen), Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Gröna arbetsgivare som är fyra av ett femtiotal medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Arbio AB ägs av de fyra föreningarna.