Det här gör vi

Skogsindustrierna är organisationen för företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. Vår uppgift är att stärka branschens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsprodukter.

Näringspolitik

Politiska beslut om energi, skog, klimat, transporter med mera påverkar företagens villkor och förmåga att konkurrera internationellt. Skogsindustrierna är en självklar samtalspartner och remissinstans och för en kontinuerlig dialog med politiker, myndigheter och andra aktörer. Skogsindustrierna ger också branschen en röst i EU.

Forskning och innovation

Skogsindustrierna arbetar för att stärka forskning och innovation kopplat till skog, industri och bioekonomi i Sverige och i EU.

Opinionsbildning

Skogsindustrierna sprider kunskap och bildar opinion kring viktiga frågor för branschen och en för en hållbar grön omställning. 

Svenskt Trä

Genom marknadsföring, attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad arbetar Skogsindustrierna för en ökad användning av trä. Läs mer om verksamheten hos Svenskt trä.

Träbyggnadskansliet

Sveriges Träbyggnadskansli är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Kansliet verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige.

Bransch- och marknadsanalys

Bransch- och marknadsstatistik sammanställs som en service till medlemsföretag, media med flera. Det är också ett viktigt underlag för Skogsindustriernas arbete. Genom rapporter och analyser tydliggörs skogsindustrins betydelse för landet.