Forskningssamarbeten i Sverige

I Sverige bedrivs en omfattande forskning kopplad till skog, skogsindustri och bioekonomi. Den sker såväl inom näringsliv och institut som inom universitet och högskolor. Skogsindustrierna deltar i olika forskningssamarbeten för att främja utveckling av nya material, produkter och processer.

Svenska forskningsinstitut med skoglig forskning

RISE - Research Institutes of Sweden

 • Oberoende statligt forskningsinstitut

 • Har ambitionen att i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle

 • Flertal divisioner som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen

 • Läs mer på webbplatsen: www.ri.se

Skogforsk

 • Forskningsinstitut för det svenska skogsbruket 
 • Samfinansierat av skogsnäringen och staten
 • Bedriver forskning inom hela skogsbrukets värdekedja och har som ambition att ny kunskap ska bli tillämpat i det svenska skogsbruket
 • Läs mer på webbplatsen: www.skogforsk.se

IVL – Svenska Miljöinstitutet

 • Samfinansieras av stat och näringsliv, grundat 1966
 • Arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle
 • Huvudsätet i Sverige, men bedriver även forskning- och utvecklingsverksamhet  internationellt
 • Läs mer på webbplatsen: www.ivl.se

 

Skoglig forskning i på högskolor och universitet

Industriforskarskolan VIPP

 • Finansieras av deltagande företag, KK-stiftelsen och Karlstads universitet, totalt 85 MSEK
 • En satsning på att stärka universitetets forskningsmiljöer och kompetensutveckla näringslivet
 • Planerat att verka under 2011-2020
 • VIPP: Värdeskapande I fiberbaserade Processer och Produkter
 • Läs mer på webbplatsen: www.kau.se/vipp

Treesearch

 • En svensk satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara.
 • Samverkar med akademi, industri, privata stiftelser och staten för att skapa en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till bioekonomin.
 • Läs mer på webbplatsen: www.treesearch.se 

WWSC - Wallenberg Wood Science Center

 • Samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköping universitet
 • Fokus på att utveckla nya material av skogsråvara.
 • Basen är en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som finansierade verksamheten de första åren.
 • Läs mer på webbplatsen: www.wwsc.se

Träteknologiskt centrum

 • En mötesplats vid Linneuniversitet för akademi, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen.
 • Bedriver en bred, tematisk forskning inom trä- och energiteknik inom områdena skogsskötsel, skogsproduktion, skogsteknik, logistik, virkeslära, ekonomi och marknad.
 • Läs mer på webbplatsen: www.lnu.se

Avdelningen för träteknik

 • Vid Campus Skellefteå, Luleå Tekniska Universitet, utgår forskningsansatsen från den trämekaniska industrins behov.
 • Bedriver forskning och utbildning i hela trävärdekedjan från den färdiga träprodukten tillbaka till skogen.
 • Läs mer på webbplatsen: www.ltu.se

FSCN - Fibre Science and Communication Network

 • Forskningscentret vid Mittuniversitetet
 • Tre fokusområden: fiberteknologi, förnybara energisystem genom funktionella material och nya cellulosamaterial.
 • Utvecklar kunskap och teknologi för förbättrad lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.
 • Läs mer på webbplatsen: www.ltu.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 • Utvecklar kunskaper om hur vi på ett hållbart sätt kan använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten.
 • Utbildning, forskning och miljöanalys på ett 30-tal orter, inklusive Umeå, Alnarp och Uppsala
 • Egen fakultet för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå
 • Läs mer på webbplatsen: www.slu.se

Umeå Plant Science Center, UPSC

 • Ett centrum för experimentell växtforskning
 • Bildades 1999 i ett samarbete mellan institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU och institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå Universitet
 • Ett "center of excellence" och en av Europas mest framstående forskningsmiljöer för växtforskning och ett av norra Europas främsta miljöer för växtbiologisk forskning.
 • Läs mer på webbplatsen: www.upsc.se