Skog

Vad är egentligen definitionen av skog – och hur mycket skog finns det i Sverige?

Enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, är skog ett område som är större än 0,5 hektar, som täcks av mer är 10 procent av trädkronor och som primärt inte används som jordbruksmark eller stadsmark.

Det finns också ett stort antal förklaringar och förtydliganden, där det bland annat framgår att definitionen utgår både från förekomsten av träd och frånvaron av annan markanvändning, och att den inkluderar områden som tillfälligt saknar träd på grund av avverkning, men där ny skog kommer att planteras eller växa upp naturligt. FAO skriver också att nationalparker, naturreservat och andra områden med restriktioner för skogsbruk är inkluderade.

Källa: FAO.

Hur mycket skog finns det i Sverige?

Närmare 70 procent av Sveriges landyta består av skog. Det är faktiskt bara 3 procent av Sverige som är bebyggt. Resten är skog, jordbruksmark, berg eller myr.

Källa: SCB

Hur delar man in skog i olika definitioner?

Skog delas oftast in efter de dominerande trädslagen som tallskog,  granskog eller lövskog.

Lövskog kan sedan delas in i ädellövskog, till exempel bok, ek, lind och lönn, eller triviallövskog, till exempel björk och asp.

När man ska dela in skog i olika typer, är det också intressant att veta hur marken är där den växer. Skogen kan delas in efter närings- eller kalkinnehåll, fuktighet och jordart. Exempel på sådana är sandtallskog och lövsumpskog. I några fall är pågående processer så viktiga att man identifierar särskilda typer, såsom bränd skog eller svämskog.

Källa: SLU Artdatabank