Skog och klimat

Statistik om svenskt skogsbruk och dess klimatnytta.

Skogssektorns totala klimateffekt beräknas som summan av dessa tre delar:

1. Nettosänkan i skogen och träbaserade produkter

2. Utsläpp som uteblir när fossilt ersätts med förnybart från skogen (substitution)

3. Fossila utsläpp i skogssektorns egen värdekedja

År 2020 bidrog skogssektorn till klimatet genom att direkt eller indirekt få bort 93 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Det kompenserar för hela Sveriges territoriella utsläpp – två gånger om. Under perioden 1990–2020 har den positiva klimateffekten av Sveriges skogssektor ökat med 1 miljon ton koldioxid varje år. Den viktigaste faktorn i förbättringen är att produkter och material från skogen ersätter fossilt. Till detta kommer att utsläppen i värdekedjan har halverats, medan nettosänkan i skog och träbaserade.

Läs mer om skogens klimateffekt

Drygt 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog, vilket gör oss till Europas näst mest skogrika land, strax efter Finland. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark.

Läs mer om skogsbruk

Visste du att nästan hälften av Sveriges skogar ägs av privatpersoner? För att vara mer exakt av 310 749 privatpersoner. I många familjer går skogen i arv och brukas i generation efter generation. En fjärdedel av den svenska skogen ägs av privata skogsbolag. Den sista fjärdedelen ägs bland annat av staten, kommuner och Svenska kyrkan. 

Internationellt sett är det ganska ovanligt att privatpersoner äger skog. I Centralasien, Ryssland och Afrika ägs nästan all skog av staten och i Kanada äger staten 93 procent av skogen, medan siffran ligger på 68 procent i USA. I Europa är det dock lite vanligare med privata skogsägare. I snitt är 56 procent av skogen i Europa i privat ägo.

Skogsägare som är certifierade enligt något eller båda av certifieringssystemen FSC och PEFC avstår från att bruka minst 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen på sina marker. De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag tillsammans drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek.

Läs mer om skyddad skog

Sammantaget är cirka 25 procent av den svenska skogsmarken är undantagen från skogsbruk. Skogen kan vara formellt skyddad (till exempel nationalparker och naturreservat), eller frivilligt avsatt (skogsägaren undantar arealer). Improduktiv skogsmark är skog på magra marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger en kubikmeter per hektar och år, och den brukas inte heller. Hänsynsytor är sparad hänsyn i samband med skörd.

Läs mer om biologisk mångfald

De senaste 100 åren har mängden skog fördubblats i den svenska skogen tack vare utvecklingen av ett aktivt skogsbruk. Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Siffrorna avser produktiv skogsmark och är de senaste siffrorna som finns tillgängliga enligt Riksskogstaxeringen. 

Läs mer om skogen och klimatet

Andelen lövträd har ökat i Sverige. Sedan 1990 har den ökat med cirka 53 procent och utgör idag 18 procent av det totala virkesförrådet på svensk skogsmark. Sedan 1985 har andelen lövträdsdominerad skog för landet som helhet ökat från 6,5 till 8,9 procent av skogsmarkensarealen. Femårsmedelvärde, anges som mittenår e.g. 2018-2022=2020.

Läs mer om Sveriges skogar