Samtliga remissvar

tallolja på blå bakgrund

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen av viss dieselanvändning”

Skogsindustrierna yttrar sig över promemorian ”Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen av viss dieselanvändning”.

pappersmuskel på grön bakgrund

Skogsindustrin ser allvarligt på risken för spridning av legionellabakterier

Yttrande över Naturvårdsverkets uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över promemorian Bättre konsekvensutredningar

Skogsindustrierna välkomnar intentionen om att stärka kvaliteten i myndigheternas konsekvensutredningar.

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Ta vara på pausen av omprövningen av vattenkraften

Skogsindustrierna välkomnar paus av omprövningen för moderna miljövillkor.

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna yttrar sig över Trafikanalys rapport om förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Skogsindustrierna framför flera viktiga åtgärder för regeringen med koppling mot godstransporter, och för transportsektorns omställning.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över utredningen - Rätt för klimatet

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att besvara regeringens remiss över Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet.

tallolja på blå bakgrund

”Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion”

Skogsindustrierna yttrar sig över Finansdepartementets promemoria.

flis, blandade kvistar, trähjälm och tallkvist på grön bakgrund

Yttrande om översyn för systemet för avgifter för prövning och tillsyn

Branschen ser positivt på förslaget men önskar att tillsynsavgift tas bort eller åtminstone reduceras för vilande verksamheter.

tallkvist på grön bakgrund

Yttrande över regeringsuppdraget Om prövning och omprövning

Skogsindustrierna välkomnar förslag som bidrar till enklare regler vid ändring av en verksamhet

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Skogsindsutrierna anser att förslaget riskerar öka den administrativa bördan då mer blir anmälningspliktigt.

Föregående 3 4 5 6 7 Nästa