Så gör man bioenergi från skogen

Avverkas svenska skogar för att bli bioenergi? Nej, bioenergi från skogen görs av …

  1. Rester från skogsbruket

    Trädens grenar och toppar, och det som inte kan användas i skogsindustrins processer, tas tillvara som biobränsle.

  2. Spill från trä- och massaindustrin

    Sågspån, svartlut och andra restprodukter blir till energi både i våra egna industrier och i externa kraftvärmeverk.

  3. Uttjänta fibrer och returträ

    En pappersfiber kan återvinnas upp till 7 gånger. I sista ledet eldas produkten upp – och blir bioenergi.

I Sverige står bioenergin för cirka en tredejedel av vår totala energianvändning. Det är restprodukter från skogen som gör det möjligt – hållbart skogsbruk ger förnybar bioenergi.