Samtliga remissvar

Yttrande över Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

Skogsindustrierna anser att det behövs ett ekonomiskt incitament för kommuner att tillstyrka vindkraft.

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

Säkerhetsfrågan är prioriterad bland Skogsindustriernas medlemsföretag och därför välkomnas Transportstyrelsens studie.

Yttrande över ”Sjöfartsverkets föreskrifts- och avgiftsförändringar inför 2024”

Skogsnäringen är en av Sveriges största transportköpare och vid export av skogsindustriprodukter är cirka 65 procent sjötransporter.

Kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion

Skogsindustrierna anser att det är positivt att det förslås en övergångslösning.

Elektronik på grön bakgrund

Remissyttrande om rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Skogsindustrierna ställer sig helt bakom SKGS remissyttrande men lyfter fram vissa punkter.

Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Skogsindustrierna efterfrågar att reduktionspliktens utformning bättre balanserar relaterade politiska mål utifrån en konsekvensanalys.

Yttrande över promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät

Skogsindustrierna stödjer på det hela slutsatserna i rapporten och vill särskilt lyfta vissa punkter.

Hästkastanj på grön bakgrund, liggande

Yttrande över skrivelsen En säkrare tillgång till vattenreningskemikalier

Skogsindustrierna delar synen om att det i första hand bör ske genom frivillig basis men att en lagändring också kan vara nödvändig.

Blandade växter

Yttrande över Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden

Skogsindustrierna menar att rapporten är mer ett kunskapsunderlag än en vägledning för någon med mindre förkunskaper.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Skogsindustrierna är positiva till att överindexeringen föreslås tas bort men anser att höjningen för avfallsskatten är orimligt hög.

1 2 3 4 5 Nästa