Samtliga remissvar

eluttag mot blå bakgrund

Remiss föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat och ursprungsgarantier för el

Inga invändningar kring Energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat eller om ursprungsgarantier för el.

bränsleråvara på grön bakgrund

Remiss av förordning samt av föreskrifter om statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att både förordning och föreskrifter är väl utförda men påpekar några aspekter.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast

Skogsindustrierna kommenterar EU-kommissionens förslag om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över ” EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport”

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag på hur kombidirektivet kan uppdateras för att stimulera mer intermodala transporter.

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över förslag till uppdaterade föreskrifter om organiskt avfall och brännbart avfall

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Tullverkets konsekvensutredning

Skogsindustrierna ser att tolkning och implementering av den nya tullagstiftningen skapar handelshinder som kan få allvarliga konsekvenser.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över ”Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet”

Skogsindustrin noterar Sveriges förpliktigade att införa förändringarna i Eurovinjettdirektivet.

hand håller i läsplatta på grön bakgrund

Yttrande över Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Skogsindustrierna kommenterar Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid.

pappersmassa på grön bakgrund

Yttrande över promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Skogsindustrierna är oroade över hur genomförandet av 95-procentsregeln kommer att påverka pappers- och massaindustris konkurrenskraft.

pappersmassa på grön bakgrund

Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten

Syftet med Naturvårdsverkets vägledning är bra, den resurs som massor är ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt.

1 2 3 4 5 Nästa