Samtliga remissvar

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande

Skogsindustriernas kommenterarer fokuserar på vad utredningen lagt fram och kommer med flera inslag.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Tullverkets Konsekvensutredning

Skogsindustrin välkomnar förändringarna och tillstryker förslaget i sin helhet.

flis, blandade kvistar, trähjälm och tallkvist på grön bakgrund

Yttrande över EUs klimatmål 2040 och industriell koldioxidförvaltning

Maximera Sveriges möjligheter att bidra i klimatfrågan och stärk Sveriges konkurrenskraft i EU och globalt.

Grankvist på blå bakgrund

Yttrande över promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförande av MKB-direktivet

MKB-direktivet bidrar till harmoniserad miljölagstiftning och en systematisk bedömning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Inriktningsunderlaget för infrastrukturen för planperioden 2026-2037

Skogsindustrierna välkomnar att inriktningsunderlaget har ett tydligt fokus på underhåll.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över ”Vågade skatter – Navigering i sjöfartens förutsättningar”

Skogsindustrierna kommenterar förslaget som syftar till att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft.

tallolja på blå bakgrund

Det är viktigt att kompletterande styrmedel till ETS2 utformas med hänsyn till industrins konkurrenskraft

Skogsindustrierna anser att utsläppshandel är ett relevant klimatstyrmedel men har en del synpunkter.

tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna vill undvika överimplementering av industriutsläppsdirektivet

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på vad som ska räknas som onormal drift men det är viktigt att verksamhetsutövarna avgör det.

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Skogsindustrin delar synen om högre kvalitet på miljö och hav men rapporten ger inte underlag till bedömning av samhällsekonomisk nytta.

eluttag mot blå bakgrund

Remiss föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat och ursprungsgarantier för el

Inga invändningar kring Energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat eller om ursprungsgarantier för el.

1 2 3 4 5 Nästa