Skogsstrategin

Foto: Mostphotos

EU:s nya skogsstrategi missar skogsnäringens totala bidrag till grön omställning. För att vi ska nå klimatmålen måste skogsnäringen främjas, inte begränsas.

EU:s skogsstrategi är ett mycket viktigt dokument. Det är en viljeinriktning för all kommande skogspolitik på EU-nivå. Just därför bör den hållas generell, vara balanserad och se till helheten. Skogen är långt mer än bara än kolsänka. Den fyller många värden som lagstiftarna behöver väga in. Den är viktig för klimatet och för samhällsekonomin. Produkter från skogen är avgörande för att vi ska klara klimatomställningen, även de mer kortlivade som förpackningar och hygienprodukter fyller viktiga funktioner i människors vardag.

Skogsindustrierna anser att:

  • Alla skogsprodukter och material fyller viktiga funktioner, också de kortlivade som kartong och hygienprodukter.
  • Nyckelbegrepp som urskog behöver definieras, i nära samarbete mellan EU-kommissionen och medlemsländerna.
  • Det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald bör ledas av medlemsländerna.
  • EU-kommissionen bör inte skapa parallella strukturer och föreslå ny lagstiftning inom områden som Forest Europe redan sköter väl, som datainsamling.