Forskningsprogram som leds av SI

BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige ska ställa om till en bioekonomi 2050. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster vill BioInnovation öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i Sveriges biobaserade sektor.

Programmet är ett samarbete mellan flera branscher och har startat på initiativ av skogsindustrins, innovations- och kemiindustrins samt textil- och modeföretagens svenska branschorganisationer. BioInnovation finansieras med statliga medel och av de aktörer som deltar i programmet. Programmet startade 2015, hittills har 200 forsknings- och innovationsprojekt finansierats med totalt 750 miljoner kronor.

Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som genom digitalisering främjar skogsbrukets hållbara utveckling. Inom programmet utvecklas metoder, modeller och digitala verktyg som gör att råmaterial, maskiner och data används mer effektivt. Målsättningen är att öka digitaliseringen i alla delar av den skogliga värdekedjan. På så vis stärks skogsnäringens hållbarhet och konkurrenskraft gentemot sektorer med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter, något som i förlängningen är gynnsamt för omställningen till en cirkulär bioekonomi.

Finansieringen kommer dels från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra), som har grundats med medel från den svenska staten, och dels från deltagande industri- och forskningsparter. Mistra Digital Forest pågår 2019-2027 och har en total budget på 224 MSEK.