En mer cirkulär ekonomi (ESPR)

Foto: Emil Nordin hand som tar en matförpackning i en mataffär

Miljö, klimat och konsumenter gynnas av produkter som är mer hållbara och som kan återanvändas och repareras.  EU:s Initiativ för hållbara produkter (Sustainable Product Initiative, SPI) syftar till att öka cirkulariteten i samhället. Men flera viktiga aspekter, såsom vikten av förnybar råvara, riskerar att glömmas bort.

I sin handlingsplan för cirkulär ekonomi har EU-kommissionen lyft fram ett antal hållbarhetsprinciper i syfte att förlänga cirkulariteten för produkter. Dessa är hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet samt reparerbarhet. Vidare ska man bland annat sträva efter materialåtervinning och innehållet av återvunnet material i nya produkter ska öka. 

Att återanvända, reparera och förlänga livslängden på produkter är avgörande för att bättre ta till vara våra resurser. Men det är också viktigt vad vi cirkulerar och förlänger hållbarheten på. 

 Skogsindustrierna anser att:

  • Det saknas en princip som värderar vilken råvara vi cirkulerar. Råvaror som är förnybara måste får erkännande och värderas högre. 
  • Det är viktigt att se de olika materialens olika förutsättningar. 
    Skogsindustrin har under lång tid byggt upp en cirkularitet för sina produkter. Därför behöver lagstiftning och krav utformas så att de inte förstör de fungerande kretslopp som redan finns eller som håller på att utvecklas.  
  • Alla kriterier är inte alltid applicerbara på alla produkter.  
    Det kan vara svårt att bedöma hur hållbara fiberbaserade produkter (exempelvis textil, toalettpapper eller förpackningsmaterial) är mot kriterier som reparerbarhet, uppgraderbarhet etc.