Mistra Digital Forest

Mistra Digital Forest är ett forskningsprogram som syftar till att främja hållbar utveckling inom skogsbruket genom digitalisering. Programmet utvecklar metoder, modeller och digitala verktyg för att skapa en digital skoglig värdekedja och främja en cirkulär bioekonomi. Programmet har en total budget på 224 MSEK under perioden 2019-2027.

För att möta samhällsutmaningar kring klimatförändringar och vår planets ändliga resurser måste Sverige ställa om till en mer cirkulär ekonomi. I den omställningen spelar skogen en central roll och utvecklingen mot en bioekonomi.

En förutsättning för den cirkulära bioekonomin är att den är konkurrenskraftig, såväl nationellt som globalt. Det finns stor potential för hur skogsbruket kan använda råmaterial, maskiner och data mer effektivt. Digitalisering av den svenska skogsbrukssektorn är ett aktuellt och mycket viktigt steg i riktningen mot såväl ökad konkurrenskraft som hållbarhet.

Mistra Digital Forest vill bidra i omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket. Genom att utnyttja digitalisering i hela den skogliga värdekedjan kan skogssektorn bli mer hållbar och öka sin långsiktiga konkurrenskraft jämfört med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter.

Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter. Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är Billerud, Holmen, Kopparfors skogar, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk samt Umeå universitet.

Besök Mistra Digital Forest:s webbsida