Skogsindustrins Framtidsagenda – Framtiden formar vi tillsammans

Tre löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald, med sikte på 2040.

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Världens befolkning ökar och jordens resurser ska räcka till fler. Vårt sätt att leva har lett till global uppvärmning och den biologiska mångfalden hotas, både till havs och på land. Att fortsätta som tidigare är inte vägen framåt.

Vi inom skogsindustrin vill driva på en mer hållbar utveckling. Vi är vana vid att arbeta med långa tidsperspektiv och vid att planera för nästa generation. Vi vet att morgondagen påverkas av de beslut som fattas idag.

Omställningen till en fossilfri och cirkulär vardag kan inte vänta.

Den svenska skogsindustrin har en unik möjlighet att bidra. Vi gör det redan idag genom att ständigt utveckla skogsbruket, erbjuda fossilfria och förnybara produkter och vara världsledande inom forskning på många områden. Vi gör det också genom att skapa arbetstillfällen, välfärd och förutsättningar att leva och verka i hela Sverige. Vi skapar dessutom klimatnytta utanför Sveriges gränser. 80 procent av svensk skogsindustris produkter säljs till andra länder. Det innebär att branschen bidrar med klimatnytta på många platser i världen. 

Olika förutsättningar men gemensamt mål

Vi vill skynda på en grön omställning som omfamnar en hållbar utveckling såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Det kommer att kräva nytänkande, nya satsningar och nya samarbeten. De 220 företag som är medlemmar i Skogsindustrierna driver olika verksamheter med skilda förutsättningar. Det som förenar oss är stolthet över den  
samhälls-, klimat- och miljönytta vi bidrar till, och viljan och förmågan att ytterligare förändra och utveckla.

Skogsindustrins Framtidsagenda

Hösten 2022 inleddes det arbete som har kommit att kallas för Framtidsresan. Nu presenterar vi Skogsindustrins Framtidsagenda med tre löften som tar sikte på 2040, när nästa generation uppnår vuxen ålder.  

De tre löftena är:

  • Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.
  • 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.
  • 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Vi tror att samarbete är vägen framåt: Framtiden formar vi tillsammans.