Framtidslöfte för det cirkulära samhället

2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.

Foto: Anna Roström

Förnybara resurser behövs i ett cirkulärt samhälle. Vissa av dessa resurser är oändliga – som vindens kraft och solens energi. Andra är biobaserade, kan odlas och planteras – som träd och växter. Den förnybara träfibern håller för återvinning många gånger om. Det ska samhället ta vara på maximalt. Skogsindustrin vill få det cirkulära hjulet runt våra produkter att snurra flera varv.

Vi strävar efter att förfina våra material och produkter så att de blir enkla att återvinna många gånger. För vissa material, framför allt byggmaterial av trä, vill vi också medverka till en ökad återanvändning. För att få till en helt förnybar värdekedja ska vi också sluta använda fossila drivmedel vid våra inhemska transporter.

Steg på vägen

Helt fossilfria produkter

Råvaran och stora delar av tillverkningen av skogsindustrins produkter är fossilfri. Nu gör vi upp med det som återstår. I vissa produkter ingår fossilt material. De ska ersättas med biobaserade material. År 2035 ska vi ha helt fossilfria produkter.

Helt fossilfria transporter

Som Sveriges största transportköpare vill skogsindustrin vara en aktiv och pådrivande aktör för en övergång till fossilfria transporter i Sverige till 2040. Det kan ske med stöd av förnybara drivmedel, elektrifierade fordon och fler transporter på järnväg i kombination med ökad transporteffektivitet.

Helt återbrukbara träprodukter

När en byggnad rivs eller byggs om kan träbaserat byggmaterial återbrukas i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Här behöver många aktörer i byggbranschen samarbeta. Från vår sida kan vi bland annat bidra med byggmaterial som är lätt att återbruka för en längre livslängd. Det kan till exempel handla om modulsystem som är enkla att montera ner och återbruka i en ny byggnad och om ökad spårbarhet så att information om varje enskild byggkomponent är lätt att få fram. År 2030 ska våra träprodukter vara helt återbrukbara. 

Helt återvinningsbara produkter

Förpackningar av kartong och papper har en hög insamlings- och återvinningsgrad i både Sverige och EU, omkring 80 – 85 procent. För att höja nivån ytterligare ska skogsindustrin se till så att de material och produkter vi tillverkar, även plankor och brädor, är enklare att återvinna. De ska vara helt återvinningsbara år 2030.

Viktiga förutsättningar

För att skogsindustrins löften ska infrias behöver vi hjälp på vägen. Här är några viktiga insatser som behövs. Framtiden formar vi tillsammans!

  • Förändra synen på avfall och tillhörande lagstiftning. Det som idag kallas avfall är en viktig resurs i det cirkulära samhället.
  • Öka forskningen inom process- och produktutveckling.
  • Optimera transporter och varuflöden i hela värdekedjan.
  • Utveckla fler fossilfria kemikalier och insatsvaror.
  • Förändra och utveckla regelverk och standarder så att de underlättar återbruk.
  • Stötta övergången till förnybara, fossilfria och cirkulära produkter.
  • Öka underhåll av infrastruktur, främst vägar och järnväg.
  • Öka tillgången på biodrivmedel till konkurrenskraftigt pris, ett fossilfritt elsystem med hög kapacitet i elnäten och en fortsatt utveckling av elektrifierade fordon med fokus på tunga lastbilar och arbetsmaskiner.
  • Initiera branschöverskridande samarbeten som möjliggör återbruk.
  • Åstadkomma snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser.