Träbyggande

Några av vår tids största samhällsutmaningar är kopplade till byggsektorn: människans klimatpåverkan, bristen på bostäder och bristen på kompetens. Ett ökat träbyggande är en viktig del av lösningen på dessa utmaningar.

Ett ökat byggande i trä är den snabbaste vägen till minskade fossila utsläpp och tillväxt i en biobaserad, fossilfri ekonomi. Trä är ett förnybart byggnadsmaterial. Modern trähusproduktion har också en låg energianvändning under produktion. 

Om vi därtill bygger husen industriellt kan vi addera en mängd positiva effekter - snabbhet, kvalitets- och kostnadsäkerhet, enklare logistik, bättre arbetsmiljö och arbetstillfällen utanför storstadsområdena. 

Några viktiga frågor för ett ökat träbyggande

  • Ta bort hinder
    Nyckeln för ökat byggande i trä är inte subventioner och stöd, utan snarare högre klimatkrav på husbyggnationer. Det är också viktigt att byggnormerna inte exkluderar byggmaterial som trä, på grund av maximala bygghöjder och liknande.
  • Tillåt maxbredder för vägtransport
    I dagsläget behöver alla transporter av volymelement dispens för lastbredden. Det påverkar och begränsar transportvolymen på det byggelement som kan tillverkas industriellt.
  • Kommunala särkrav ett olagligt hinder
    Industriell produktion av hus och husdelar kan ske på stor skala i hela Sverige. Ett hinder mot detta är att kommunerna ställer olika krav för att hus eller andra byggnader ska få uppföras. Detta trots förbudet i plan- och bygglagen mot så kallade kommunala särkrav. Enhetliga kommunala krav på byggnader borde vara en tydlig prioritering för de partier som vill främja byggande i trä.

Läs mer om träbyggande hos Sveriges Träbyggnadskansli, som drivs i samverkan mellan Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen.