Råvaruförsörjning och produktion

Statistik om vad som krävs för att skogsindustrin ska kunna producera, till exempel råvara och energi.

Svensk skogsindustri använder främst råvara från svenska skogar. 2022 använde skogsindustrin 69,5 miljoner kubikmeter inhemsk råvara och 6,3 miljoner kubikmeter importerad. Hälften av råvaran används som sågtimmer, den andra hälften går till massa- och pappersbruk. Sågverken levererar i sin tur vidare råvara för tillverkning av olika former av träskivor, massa- och pappersindustrin samt energisektorn.

Sverige exporterar färskfiber till Europa. Där har man ofta inte tillgång till lika mycket råvara, som till exempel Sverige och Finland har. Färskfibern kan sedan användas om och om igen som returfiber i papperstillverkningen. En träfiber kan återanvändas så mycket som upp till 7 gånger.

Läs mer om träfibern

Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 18 TWh el per år (2021). Det är drygt 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Samtidigt producerar företagen 40 procent av den el de behöver själva i form av mottrycks-, vatten- och vindkraft.

Skogsindustrin är till 96 procent fossilfri i sina processer, tack vare användning av den egenproducerade bioenergin. Överskottet av bioenergi levereras till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner och hushåll.

Skogsindustrin har stadigt minskat sin konsumtion av fossila bränslen. Idag används den återstående mängden fossil energi i sulfatmassabrukens mesaugnar och en mindre del i pappersproduktionen.

Läs mer om el och energi