Yttrande över Tullverkets konsekvensutredning

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna ser att tolkning och implementering av den nya tullagstiftningen skapar handelshinder mellan Norge och Sverige som får allvarliga konsekvenser för svensk trä- och pappersindustris konkurrenskraft. Exportvärdet av svenska skogsprodukter ligger på omkring 164 miljarder kronor vilket svarar för ungefär 10 % av Sveriges totala varuexport och 3 % av den totala varuimporten.

Skogsindustrierna föreslår:

  • Att existerande tullförfarande bibehålls vid import av träbaserad råvara från Norge.
  • Att Tullverket gör en utblick över hur liknande tågtransporter från Schweiz in till EU genomförs.
  • Att en omfattande konsekvensanalys genomförs utifrån skandinaviska förhållanden och där branschen är involverad. Konsekvensanalyserna från 2016 och 2023 räcker ej.
  • Att Tullverket beskriver de risker Tullverket önskar komma åt genom att implementera nya tolkningarna på tåg-import av rundvirke, då det är svårt att smuggla rundvirke i timmer-tåg.
  • Att Tullverket redogör för vilka lagtexter/paragrafer tullverkets tolkning utgår ifrån samt är öppna för en dialog med bransch och regering i hur uppfyllande av lagen kan genomföras och samtidigt värna konkurrenskraften för industrin.
  • Att utmaningar kopplat till Godkänd plats, Godkänd mottagare och omlastning på Öppna taxepunkter löses.
  • Påpeka att det nu endast är 1 dryg månad kvar innan Tullagen ska vara implementerad och det är fortfarande oklart för företagen vad som gäller.
  • Dialog med Tullverket för att nå framgång i de utmaningar som finns för alla parter.