El och energi

Foto: SCA Östrand Massafabrik i Sundsvall

Skogsindustrin är en av Sveriges mest energiintensiva branscher. Men även om både el och värme används i betydande omfattning, är skogsindustrin samtidigt till stor del självförsörjande. Den el och energi som skogsindustrin producerar är både förnybar och fossilfri. Industrin är också en av landets främsta producenter av bioenergi.

Med en elanvändning om cirka 18 TWh står skogsindustrins elanvändning för ungefär 14 procent av Sveriges totala elförbrukning. När det kommer till bioenergi är skogsindustrin landets största bioenergiproducent, och samtidigt den största användaren av energikällan. Hela 96 procent av de bränslen som används i skogsindustrin är biobränsle. Hållbar produktion och användning av el- och energi står högt upp på skogsindustrins agenda.

Hög försörjningsgrad av egen förnybar och fossilfri el och energi

En betydande del av den el som används inom skogsindustrin produceras i den egna verksamheten. Idag är exempelvis skogsindustrin till 40 procent självförsörjande på egen förnybar och fossilfri el (2021). När den vatten- och vindkraft, som ägs av skogsindustrin räknas in, uppgår siffran till hela 50 procent. Samtidigt är vissa företag inom industrin helt beroende av inköpt el.

I sina processer omvandlar skogsindustrin råvaran från skogen till produkter som är viktiga för dig och mig i vardagen, såsom skrivpapper, medicinförpackningar och virke. Under dessa processer uppstår ett överskott av energi som i sin tur används för att producera el och energi som exempelvis värme. Den producerade värmen och elen cirkuleras sedan i de egna processerna. Även om energin huvudsakligen används internt, kan även andra ta del av den.

Förnybar och fossilfri el och bioenergi för hela samhället

I många delar av Sverige tas överskottsvärme från skogsindustrins anläggningar tillvara genom kommunernas fjärrvärmenät som exempelvis värmer våra bostäder och förskolor.

Dessutom går restprodukter från skogsindustrin – som exempelvis bark, flis, spån, tunnare grenar och pellets – till kommuner, hushåll samt till producenter av bioenergi och biodrivmedel.

Av Sveriges totala energianvändning består till cirka en tredjedel av bioenergi från skogen. Det är den förnybara och fossilfria bioenergin från skogen som gör det möjligt. Det är en viktig del av hela Sveriges fossilfria el- och energianvändning.

Omkring 40 procent av Sveriges fjärrvärme kommer från skogen.

Biobränslen

Restströmmar från skogsindustrin kan även användas till att tillverka fossilfria biodrivmedel. Tallolja är den största produkten i dagsläget men det tillverkas även bioetanol och biogas. Läs mer om biobränslen här.