Forskningssamverkan inom EU

Foto: Mostphotos

Skogsindustrierna har en nyckelroll i flera europeiska partnerskap med fokus på skogsforskning som främjar bioekonomins utveckling. I samverkan med andra aktörer arbetar Skogsindustrierna för en hållbar och innovativ skogsnäring som stärker hela Europas konkurrenskraft och hållbara utveckling.

FTP – Europas forskningsnav för den skogsbaserade bioekonomin

Forskningssamverkan på EU-nivå är en förutsättning för att driva innovation och hållbar utveckling inom Europas industrier. Skogsindustrierna är en drivande kraft i flera europeiska partnerskap vars fokus är skogsforskning som bidrar till bioekonomins utveckling, det vill säga en ekonomi där material, kemikalier och energi har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror.

Ett europeiskt nav för forskning och innovation inom den skogsbaserade bioekonomin är Forest-based Sector Technology Platform (FTP). FTP är en mötesplats där industri, skogsägare och offentliga aktörer diskuterar gemensamma forsknings- och innovationsbehov på europeisk nivå. För att underlätta riktade investeringar i forskning, teknikutveckling och innovation tar FTP också fram vetenskapligt underbyggd, strategisk och EU-relevant information till offentliga finansiärer.

Den svenska delen av FTP – National Support Group Sverige (NSG) – har en central roll i det svenska forsknings- och innovationslandskapet och utgörs av experter från industri, forskarsamhälle och statliga finansieringsorgan. NSG Sverige tar fram den svenska skogsnäringens forskningsagenda som lägger grunden för dialog med finansieringsorgan och beslutsfattare nationellt och internationellt. Genom breda samarbeten och forskning på hög akademisk nivå främjar agendan omställningen till det cirkulära biobaserade samhälle som svensk skogsnäring är eniga om att prioritera som forskningsområde.

Läs mer om den svenska skogsnäringens forskningsområden och NSG Sveriges uppbyggnad.

Europeiska branschorganisationer driver forskning och innovation

Forskningssamverkan på EU-nivå sker också inom industriernas branschorganisationer. Bland dem finns The Confederation of European Paper Industries (CEPI) som representerar och arbetar för att stärka den europeiska massa- och pappersindustrin. Som en del i det arbetet stödjer organisationen forskning och utveckling som främjar industrins hållbarhet, innovations- och konkurrenskraft. CEPI består av fyra huvudkommittéer som hanterar olika aspekter av industrins verksamhet, som energiförsörjning och klimatrelaterade frågor. Kommittéernas specialisering på olika områden gör CEPI till ett framgångsrikt språkrör och främjar en hållbar, konkurrenskraftig framtid för den europeiska massa- och pappersindustrin.

Branschorganisationen The European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois) representerar och arbetar för att stärka Europas träindustri. Medlemmarna inkluderar ett brett spektrum av aktörer från sågverk och tillverkare av trämaterial till möbeltillverkare och byggföretag. Genom att stötta forskning på området och engagera sig i beslutsprocesser på EU-nivå främjar CEI-Bois användningen av trä i egenskap av ett hållbart och miljövänligt material. Det bidrar i förlängningen till EUs klimatmål.

Horisont – EUs flaggskepp inom forskning och innovation

Horisont Europa är EUs nuvarande ramprogram för forskning och innovation, som sträcker sig från 2021 till 2027. Med en budget på cirka 95,5 miljarder euro säkerställer Horisont Europa att EU:s arbete inom vetenskap och teknik på ett effektfullt sätt bidrar till vår tids stora globala samhällsutmaningar, såsom klimatförändringarna. Det här är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation från idé till marknadsintroduktion. Företag, organisationer och forskningsinstitutioner inom EU kan ansöka om medel från Horisont Europas budget.