Frivilligt avsatt och skyddad skog

Foto: Mostphotos

Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är cirka 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Där avverkas alltså ingen skog. Därutöver lämnas ytterligare 8-10 procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. Det betyder att man till exempel sparar en kantzon, lämnar en träddunge, låter död ved ligga kvar eller röjer fram en igenvuxen torpgrund så att den inte skadas. Så skapas förutsättningar för djur, växter, insekter, svampar, lavar och kulturmiljöer i den brukade skogen.

Formellt skyddad skog

Det finns många olika skyddsformer för skog i Sverige. Vi har till exempel 30 nationalparker, över 5 200 naturreservat, över 8 400 biotopskyddsområden och 5 400 naturvårdsavtal.

Den formellt skyddade skogsmarken omfattade totalt 2,4 miljoner hektar 2020 (SCB). Det motsvarar 9 procent av Sveriges skogsmark. Av dessa var drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar nästan 6 procent av landets produktiva skogsmark.

Frivilligt avsatt skog 

Skogsägare som är certifierade enligt något eller båda av certifieringssystemen FSC och PEFC avstår från att bruka minst 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen på sina marker. De frivilliga avsättningarna omfattar i Sverige idag tillsammans drygt 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark fördelat på flera hundra tusen områden av olika storlek.

Improduktiv skogsmark

Med improduktiv skogsmark avses skog på magra marker där trädens sammanlagda tillväxt understiger en kubikmeter per hektar och år. Dessa områden är enligt skogsvårdslagen undantagna skogsbruk och har betydelse för den gröna infrastrukturen, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster. Den improduktiva skogsmarken, utanför formellt skyddad skog, omfattar totalt 3,1 miljoner hektar, eller 11 procent av Sveriges skogsmark (SCB).

Se frivilligt avsatt och skyddad skog direkt i kartbilden

Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos fem stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.