Elförsörjning

Foto: Rickard Stenberg / Mostphotos kraftledning med moln i bakgrunden

Medan vindkraften byggs ut i norra Sverige monteras kärnkraften ner i söder. Det leder till effektbrist i södra Sverige och extrema prisskillnader mellan landsändarna. För att komma åt problemet behövs mer planerbar elproduktion i söder och starkare överföring från norr.

Brist på planerbar elproduktion i södra Sverige gör att elpriset kan nå extrema nivåer, även mitt i sommaren. De höga elpriserna har lett till att industrin tidvis tvingats stänga ner delar av produktionen. Det hjälper att industrin kan stötta elmarknaden och agera på prisökningar, annars hade priserna varit ännu högre. Flexibiliteten är bra för elmarknaden, men inte för industrins lönsamhet. 

Skogsindustrin är beroende av en trygg, kostnadseffektiv och klimatneutral elförsörjning över hela landet, året runt, för att behålla sin konkurrenskraft.

Skogsindustrierna anser att:

  • Svenska kraftnät måste öka takten i utbyggnaden av elnätet inom Sverige. En rimlig målsättning är att genomföra planerade förstärkningar innan 2030.
  • Svenska kraftnät måste skyndsamt genomföra åtgärder som kan garantera befintlig överföringsförmåga i närtid, exempelvis högtemperaturlinor, kraftelektronik och marknadslösningar.
  • Det är bra att regeringen har infört ett planeringsmål för elförsörjningen om 300 TWh elanvändning till 2045.
  • Regeringen bör värna befintlig planerbar elproduktion - kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme, och förbättra förutsättningar för att bygga ny planerbar elproduktion.
  • Nätanslutningar bör ske inom rimlig tid. Svenska kraftnät och elnätsbolag ska aktivt agera för att nätanslutning inte hindrar industrins expansion.
  • Elnätsregleringen ska utformas så att nätkostnaderna hålls på en konkurrenskraftig nivå och elnätstariffer inte missgynnar industrin.
  • Marknader för stödtjänster ska utformas på ett sätt som inte överkompenserar producenter och där industrin kan delta på marknadsmässiga villkor.