Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens rapport Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrin delar synen att det är önskvärt med en högre kvalitet på vår miljö och i våra hav. Rapporten ger dock inte underlag till att bedöma samhällsekonomisk nytta då endast ekosystemtjänster värderas till nytta.

Skogsindustriernas sammanfattande synpunkter:

  • Samhällsekonomi är betydligt bredare än rapporten beskriver
  • Havsmiljöförvaltningens regler bör avgöra bassängindelning
  • Klokt med föreslagna undantag
  • Vikten av helhetsperspektiv