Samtliga remissvar

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över förslag till uppdaterade föreskrifter om organiskt avfall och brännbart avfall

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge ett yttrande över Naturvårdsverkets förslag.

hand håller i trähjälm på grön bakgrund

Synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

Skogsindustrierna står bakom inspel på regeringens forsknings- och innovationspolitik som lämnats in av Svenskt Näringsliv och Industrirådet

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Tullverkets konsekvensutredning

Skogsindustrierna ser att tolkning och implementering av den nya tullagstiftningen skapar handelshinder som kan få allvarliga konsekvenser.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över ”Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet”

Skogsindustrin noterar Sveriges förpliktigade att införa förändringarna i Eurovinjettdirektivet.

hand håller i läsplatta på grön bakgrund

Yttrande över Promemorian Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid

Skogsindustrierna kommenterar Befrielse från energiskatt på el för infångning av koldioxid.

pappersmassa på grön bakgrund

Yttrande över promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Skogsindustrierna är oroade över hur genomförandet av 95-procentsregeln kommer att påverka pappers- och massaindustris konkurrenskraft.

pappersmassa på grön bakgrund

Yttrande över Naturvårdsverkets vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten

Syftet med Naturvårdsverkets vägledning är bra, den resurs som massor är ska kunna nyttjas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt.

blandade kvistar på grön bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet

Skogsindustrierna anser att EU-kommissionens förslag i stora dela är bra men påpekar vissa delar.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

EU-kommissionen föreslår ändring av nuvarande direktiv för att tillåta större fordon att passera landsgränser inom EU.

bränsleråvara på grön bakgrund

Yttrande över Regeringens promemoria om sänkt skatt på bensin och diesel

Skogsindustrierna kommenterar regeringens förslag om sänkt skatt på bensin och diesel.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa