Levande skogar

Enligt riksdagen innebär miljökvalitetsmålet Levande skogar att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Vad innebär detta i praktiken? Regeringen har antagit nio preciseringar:  

  • skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna, 
  • skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna, 
  • skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur, 
  • naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer, 
  • hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar, 
  • främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald, 
  • genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade, 
  • natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och 
  • skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna. 

Skogsindustrierna anser: 

... att miljökvalitetsmålet Levande skogar, med nuvarande tolkning av preciseringarna, inte kommer att nås. Det är också rimligt att konstatera att målet, som det är definierat, inte kommer att nås oavsett vilka styrmedel eller åtgärder som genomförs.  

… att miljömålssystemet behöver utvecklas för att bli mer motivationsskapande. Dagens system är konstruerat och uttolkat så att stora frivilliga och avgörande miljöinsatser inte uppmärksammas. Det krävs väl avvägda mål, etappmål och preciseringar som kan mätas på ett objektivt sätt.  

... att etappmålet att frivilligt avsätta ytterligare 200.000 hektar blir svårt att nå och kräver certifiering av ytterligare ett mycket stort antal små privata skogsägare, eftersom storskogsbruket redan gjort sina avsättningar.