Old-growth forests

I EU-lagstiftning och vägledningar används begreppet Old-growth forest. Vad innebär begreppet och hur bör det översättas till svenska?

EU-kommissionen definierar Old-growth forests så här:

A forest stand or area consisting of native tree species that have developed, predominantly through natural processes, structures and dynamics normally associated with late-seral developmental phases in primary or undisturbed forests of the same type. Signs of former human activities may be visible, but they are gradually disappearing or too limited to significantly disturb natural processes.

Ett skogsbestånd eller skogsområde som består av inhemska trädarter som huvudsakligen har utvecklats genom naturliga processer, strukturer och dynamiska processer som normalt förknippas med de sena utvecklingsfaserna av urskog eller ostörd skog av samma typ; det kan finnas synliga tecken på tidigare mänsklig påverkan, men dessa försvinner gradvis eller är alltför begränsade för att i betydande utsträckning störa de naturliga processerna.

Är Old-growth forests samma sak som ”naturskog” eller ”gammal skog”?

Old-growth forest översätts med två olika begrepp på svenska. I lagstiftningssammanhang (till exempel Förnybartdirektivet) översätts begreppet Old-growth forests till ”gammal skog”. I vissa dokument, som i översättningen av EU-kommissionens vägledning, översätts Old-growth forests med naturskog. Den översättningen bör dock inte användas eftersom det begreppet redan används brett i olika sammanhang och saknar en tydlig definition. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att naturskog är ”orörd skog”:

Variation den viktigaste faktorn i skogar med höga biologiska värden. En varierad skog ger fler livsutrymmen åt svampar, lavar, växter och djur. Variationen och de höga naturvärdena finns ofta i orörd skog, så kallad naturskog.

Det är förstås olämpligt att samma begrepp har två olika översättningar och definitioner. Det är därför bättre att använda den redan etablerade översättningen ”gammal skog”.

Men hur ska Old-growth forests översättas och definieras i Sverige?

Skogsstyrelsen har ett pågående regeringsuppdrag att ta fram en tydlig definition och kriterier för begreppet Old-growth forests att använda i Sverige. Av uppdraget framgår att Old-growth forests bör översättas med gammal skog. Skogsstyrelsen ska senast den 31 augusti 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Hur mycket Old-growth forest finns det i Sverige, och hur får den skogen brukas?

Läs vidare här till stycket om gammal skog.