Framtidslöfte för den biologiska mångfalden

2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

Foto: SCA

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för livskraftiga och välmående skogar som står väl rustade för klimatförändringar och mer extrema väderförhållanden. Vår utgångspunkt är att skogen ska brukas på ett sätt som gör att både tillväxten och den biologiska mångfalden ökar.

Det svenska skogsbruket har utvecklats över tid, inte minst tack vare forskning kring brukningsmetoder. Dagens hyggen är mindre, lövträden blir fler och mängden död ved ökar. Sveriges skogsägare bedriver ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk med utgångspunkt i att produktionsmål och miljömål är lika viktiga.  
 
Även om förutsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras, finns det arter som har svårt att finnas kvar och sprida sig i den brukade skogen. Den svenska skogsindustrin arbetar aktivt genom forskning och samarbeten med olika aktörer, både i de egna skogarna och genom rådgivning till privata skogsägare, för att värna och utveckla den biologiska mångfalden. Särskild hänsyn behöver tas vid olika skötselåtgärder i den brukade skogen och detta arbete ska vi fortsätta utveckla. 

Steg på vägen

Ett mer varierat skogsbruk

Skogslandskapets naturvärden utvecklas när skogen sköts med hänsyn till miljön. Både det naturvårdsanpassade trakthyggesbruket och andra skötselmodeller behöver fortsätta att utvecklas. Vi kommer att utveckla vårt hänsynsarbete och ta fram innovativa åtgärder som gynnar biologisk mångfald och sträva efter mer variationsrika skogar, genom att till exempel gynna lövträdsinblandning i barrskog. 
 
Vi kommer också avsätta större sammanhängande skogsarealer för att möjliggöra praktiska försök med alternativa skogsskötselmetoder.
I alla våra åtgärder är klimatanpassning en självklar och viktig del.

Ökad naturvårdande skötsel

Lika mycket skog som staten skyddar för naturvård genom formellt skydd, avsätter Sveriges skogsägare helt frivilligt. Dessa frivilliga avsättningar är en förutsättning för bevarandet av hotade arter. Många naturvårdsskogar kräver aktiv skötsel för att bevara och förstärka naturvärdena. Genom gemensamma insatser med myndigheter, markägare och ideella aktörer arbetar vi för att hotade arter ska kunna finnas kvar, både i skyddade områden och i den brukade skogen.

Nya mätmetoder för ökad kunskap

I snart 30 år har skogsbruket strävat mot jämställda mål för produktion och miljö. Många av de strukturer och livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden har ökat, men det behövs fortfarande mer kunskap om hur arterna svarar på skogsbrukets naturvårds- och hänsynsarbete.  
 
Vårt mål är att utveckla mätmetoder som visar hur den biologiska mångfalden i det brukade skogslandskapet i allmänhet – och hotade arter i synnerhet – utvecklas genom naturvårds och hänsynsarbetet. 
 
Som ett första delmål strävar vi efter en mätbar förbättring av tillståndet för den biologiska mångfalden i det brukade skogslandskapet till år 2030.

Mer forskning

Hur påverkas arternas överlevnad av olika sorters skogsbruk och av olika former av naturvårdshänsyn? Och hur påverkar olika insatser arternas förutsättningar att spridas i landskapet och återetablera sig i områden som tidigare har avverkats? Det är exempel på viktiga frågor som vi idag ofta saknar svar på. Det behövs mer kunskap om hur olika former av skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden. 
 
Vi behöver också forskning om hur vi på ett hållbart sätt kan öka tillväxten i våra skogar, inte minst vid användning av alternativa brukningsmetoder, och hur vi skapar livskraftiga skogar i ett förändrat klimat. Vi kommer därför att ta initiativ till att skapa nya program för att ta fram ny kunskap och kompetens inom dessa områden.   

Viktiga förutsättningar

För att skogsindustrins löften ska infrias behöver vi hjälp på vägen. Här är några viktiga insatser som behövs. Framtiden formar vi tillsammans!

  • Satsa på forskning om vilka åtgärder som bäst gynnar den biologiska mångfalden och vilka effekter klimatförändringarna har på skogen och på den biologiska mångfalden.
  • Mer forskning om hur tillväxten i skogen kan ökas på ett hållbart sätt – inte minst när alternativa skötselformer används.
  • Säkerställ att nya insikter från skoglig forskning når ut till de som äger och brukar skog, så att kunskapen snabbt kan omsättas i praktiken.
  • Ta fram och använd tillförlitliga och trovärdiga mätmetoder för att säkerställa att naturvårdsinsatser gör verklig nytta.
  • Underlätta för fortsatt och utvecklat samarbete med olika aktörer.
  • Öka förståelsen för att träd växer sakta. Det tar tid att skapa verklig förändring i ett skogslandskap. 

Så följer vi upp våra löften om biologisk mångfald

Utöver egna uppföljningar samverkar branschen och följer utvecklingen för den biologiska mångfalden genom Skogsstyrelsens arbete.*

  • Mängden död ved av olika trädslag och av olika grovlek ska öka i samtliga delar av landet. Den totala mängden död ved som skapas årligen ska öka med 25 procent till år 2028.
  • Arealen äldre lövrik skog och arealen yngre lövrik skog ska öka med 5 procent vardera till år 2028.
  • Arealen gammal skog ska öka med 10 procent till år 2028.
  • Alternativa brukningsmetoder ska fortsätta utvecklas.

*Skogsstyrelsens målsättning togs fram 2023 för en rad olika områden. Vissa steg har tydlig koppling till miljöhänsyn vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder, medan andra rör övergripande aspekter, till exempel variation i skogsskötsel och viltförvaltning. Genom att samarbeta med Skogsstyrelsen och använda en redan etablerad process, underlättas utvärderingen av hur framtidsagendans löften infrias. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida här