Massabruken värmer Sverige

Den värme som skapas när man tillverkar pappersmassa används av tusentals hushåll, kontor och industrier via fjärrvärmenätet. Det är bara ett exempel på hur den svenska skogsindustrin arbetar med energieffektivisering och cirkularitet.

Energieffektivisering har länge legat högt på agendan hos energiintensiva företag, inte minst svenska pappers- och massabruk. Ända sedan 1970-talets energikris, då oljepriset sköt i höjden, har man inom branschen arbetat aktivt med frågan.

– Många massa- och pappersbruk prioriterade detta tidigt och det har gett resultat. Skogsbolagen fortsätter kontinuerligt arbetet med att minska sin energiförbrukning och utveckla sin globala konkurrensförmåga, och jag hoppas att andra branscher följer deras exempel, säger Thomas Björkman på Energimyndigheten. 

Timrå värms av massafabriken

Cirkularitet och industriell symbios är två viktiga begrepp. Det handlar om att samarbeta och hitta smarta hållbara lösningar, även om man inte befinner sig i samma bransch. I trakten i och kring Sundsvall har man tagit fasta på den här typen av samarbeten. Här står Östrands massafabrik, en del av skogsindustriföretaget SCA, för hela uppvärmningen av Timrå när värme från massatillverkningen distribueras ut i fjärrvärmenätet. Energin från Östrands räcker till och med till mer. Tillsammans med Ortvikens pappersbruk levereras också värme till Sundsvall Energis fjärrvärmenät – som i sin tur levererar värme till SCA:s sågverk Tunadal.  

Östrand Massafabrik i Sundsvall
Östrands massafabrik, SCA. Foto: SCA

– Den här sortens samarbeten har pågått i över 40 år. Varje år levererar vi runt 375 GWH till fjärrvärmenäten. Det motsvarar uppvärmningen av drygt 13 000 villor årligen. Värmen fångar vi upp i olika delar av processen, exempelvis när vi sänker temperaturen mellan olika tillverkningssteg eller när vi eldar bark och andra mindre beståndsdelar av trädet som inte kan omvandlas till massa, säger Jens Olsson, teknisk direktör på SCA. 

Tomater och jätteräkor

Även vid pappersmasse- och skogsbruksbolagets Billeruds fabriker finns många exempel på hur man arbetar med industriell symbios. I Lindesberg utanför Örebro har företaget WA3RM planer på att bygga en anläggning där Billeruds massafabriken i Frövi kan värma upp stora växthus där tomater ska odlas. Bruket levererar redan överskottsvärme till Linde Energi.

– Det pågår en ständig strävan efter att förfina våra processer och hitta nya samarbeten. Visst är massabruk en energiintensiv produktion, men den energi vi använder genereras i vår egen tillverkning och varje år kan Billerud leverera ett överskott, cirka 780 GWH fossilfri energi, till olika kommuner i Sverige. Det känns som ett mycket bra bidrag till ett mer cirkulärt samhälle, säger Johan Tavast, Corporate Energy Manager på Billerud. 

Skogsindustrin – användare och producent av förnybar el

Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 18 TWh el per år. Det är drygt 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Samtidigt producerar företagen 40 procent av den el de behöver själva, till exempel i form av vatten- och vindkraft.

Skogsindustrin är till 96 procent fossilfri i sina processer, tack vare användning av den egenproducerade bioenergin. Överskottet av bioenergi levereras till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner och hushåll.