EU-ramverk för skogsövervakning

Foto: Mostphotos

Skogsindustrierna välkomnar ökad tillgång till jämförbar och kvalitetssäkrad information om skogarna i EU. Samtidigt ser vi ett behov av att omvärdera och förtydliga en del av den information som ska samlas in och policyrelevansen på EU-nivå.

Det är viktigt att tydliggöra hur förslaget tillför relevant kunskap, särskilt för länder med riksskogstaxeringar som redan idag delar information inom internationella initiativ, och i förhållande till obligatorisk rapportering i redan befintlig EU-lagstiftning. Ett viktigt jobb för Medlemsstaterna och Europaparlamentet i den fortsatta processen blir att säkerställa ett kostnadseffektivt ramverk utformat utefter tydligt identifierade behov.

Lagförslaget, som presenterades av Europeiska kommissionen i slutet av 2023, handlar om ett EU-ramverk för skogsövervakning för att ge tillgång till detaljerad, korrekt, regelbunden och aktuell information om tillståndet och förvaltningen av EU:s skogar. Övervakningen är centrerad kring data från satelliter och riksskogstaxeringar, men inkluderar även ytterligare indikatorer där metodiken ännu inte är definierad. Förslaget innehåller möjlighet för medlemsstaterna att utveckla eller anpassa befintliga integrerade långsiktiga skogsplaner.

Skogsindustrierna lyfter följande rekommendationer för ett robust och kostnadseffektivt ramverk:

  1. Fokusera på skogarnas övergripande tillstånd på EU-nivå
  2. Ompröva indikatorer som saknar definierad metodik och tydligt syfte
  3. Bygg ett ramverk baserat på nationella skogsinventeringar
  4. Avstå från att ta med bestämmelser om frivilliga långsiktiga skogsplaner