Plantageskog

Hur definieras egentligen plantageskog, och förekommer den typen av skog i Sverige?

Enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, är plantageskog:

Planted forest that is intensively managed and, at planting and stand maturity have one or two species, even age class, and regular spacing.

Forest Stewardship Council, FSC, som certifierar skogar enligt regler för ansvarsfullt skogsbruk, definierar svenska skogsbestånd som plantageskog om de domineras av främmande trädslag, planteras på jordbruksmark eller utgörs av gran inom nemoral zon (lövskogsregionen i södra och sydvästra Sverige).

Finns det skogsplantage i Sverige?

Plantageskogsbruk förknippas ofta med intensivt skötta skogar med väldigt korta omloppstider, bestående av planterade träd i raka rader. På ett liknande sätt kan också delar av den unga skogen som planteras i Sverige se ut, i så måtto att det planterade träslaget dominerar bilden de första åren. Men efterhand växer många andra arter och självsådda träd av olika slag in i beståndet, och det ger en mer varierad skog.

När skogen skördas lämnas en hel del träd och skogsdungar kvar och blir en del av det nya beståndet. Det bidrar till att den nya skogen får viktiga inslag av äldre träd.

Så även om en planterad skog i Sverige i sina unga år på vissa marker kan ha vissa visuella likheter med ett plantageskogsbruk så är det inte plantager enligt vedertagen definition.