Kontinuitetsskog

Merparten av alla skogar som är uppkomna innan trakthyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet är kontinuitetsskog. Det betyder att områden som klassas som Primary forest, urskog, Old-growth forests, gammelskog, gammal skog också kan ingå i begreppet kontinuitetsskog.

2011 kom det en ny definition från Skogsstyrelsen av kontinuitetsskog:

En skog som har naturvärden vars förekomst förklaras av att det under lång tid funnits lämpliga skogsmiljöer och substrat i just denna skog eller i dess närhet.

Den ursprungliga definitionen från 2004 definierade kontinuitetsskog som skog som varit kontinuerligt trädbevuxen sedan 1700-talet, men den nya beskrivningen innefattar skog som inte har varit kalavverkad. Det betyder att merparten av alla skogar som är uppkomna innan trakthyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet är kontinuitetsskog.

Hur mycket kontinuitetsskogar finns det i Sverige?

Totalt har vi 28 miljoner hektar skog i Sverige. Det finns olika uppskattningar av hur mycket kontinuitetsskog det finns i Sverige. Det rör sig om mellan 1,8 miljoner till 6 miljoner hektar.

Var finns kontinuitetsskogen?

Den finns över hela landet men är särskilt vanliga i nordvästra Sverige. Anledningen är att trakthyggesbruket introducerades senare i nordväst och att skogsbruket har varit mindre intensivt där. Många kontinuitetsskogar ingår i naturreservat, nationalparker eller undantas frivilligt av skogsägare.

Har kontinuitetsskog alltid höga naturvärden?

Nej. Kontinuitetsskog har ofta höga naturvärden, men behöver inte ha det. Den kan vara brukad på ett sådant sätt att den saknar gamla träd, död ved och förekomst av sällsynta arter även om den aldrig varit kalavverkad. Skog kan historiskt vara dimensionsavverkad (när bara de grova träden avverkades), gallrad, plockhuggen eller gödslad och ändå ha obruten kontinuitet och därför fortfarande klassas som kontinuitetsskog.

Är det tillåtet att avverka kontinuitetsskogar?

Ja. Begreppet kontinuitetsskog används inte i svensk skogslagstiftning och det finns inget uttalat förbud mot avverkning i sådana skogar, om den inte ingår i naturreservat, nationalparker eller undantas frivilligt av skogsägare. 

Det är upp till skogsägaren att bestämma hur denne vill bruka sin skog utifrån den lagstiftning som finns. Även om kontinuitetsskogen kan ha höga naturvärden, är så inte alltid fallet. Det gör att det förekommer användning av virke från kontinuitetsskogar.

Kan man säga att ett skogsbruk är hållbart även om kontinuitetsskogar avverkas?

Ja. Hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som är i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som är långsiktigt hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Hållbart skogsbruk handlar inte enbart om åtgärder i enskilda bestånd, utan det måste bedrivas och planeras på landskapsnivå. Vid alla avverkningar behöver man ta hänsyn till olika naturvärden samtidigt som vissa områden helt undantas från brukande.

Det finns kontinuitetsskogar med höga naturvärden. Där kan skonsamma hyggesfria skogsbruksmetoder möjliggöra virkesproduktion, eller så kan det finnas anledning att helt undanta området från skogsbruk. Men det finns också kontinuitetsskogar utan större naturvärden som kan brukas.