Yttrande över ” EU-kommissionens förslag om ändring av direktiv 92/106/EEG om intermodal transport”

bränsleråvara på grön bakgrund

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag på hur kombidirektivet kan uppdateras för att stimulera mer intermodala transporter. I korthet är förslaget att alla länder ska ta fram nationell plan för intermodala transporter, samt att terminaloperatörer ska tillhandahålla minimiinformation på sina webbplatser om tjänsterna och faciliteterna på sina EU-omlastningsterminaler.

Skogsindustrierna anser att:

  • Kommissionens förslag är välkommet.
  • Samtidigt som kostnaderna för intermodala transporter behöver minska så behöver även tillförlitligheten öka för att kommissionens mål om ökad intermodalitet ska uppnås.
  • Gränsöverskridande intermodala transporter mellan EU’s medlemsländerna måste säkerställas i varje lands nationella plan.
  • Myndigheter ska ha i uppdrag att säkerställa att de regler som implementeras också går att efterleva med bibehållen konkurrenskraft hos näringslivet.
  • Det är av vikt att Kommissionens förslag skapar de förutsättningar som krävs för att få genomslag i praktiken för att på så sätt motivera de kostnader och arbetsinsatser som förslaget innebär.
  • Det finns många åtgärder att implementera i en nationell plan för intermodala transporter. Två sådana är:
    • Styrmedel, så som tex banavgifter för tunga godstransporter, behöver ses över.
    • Nationell strategi avseende tågterminaler

Skogsindustrin står bakom Näringslivets Transportråds (NTR) och Transportindustriförbundets remissvar.