Yttrande avseende Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

(M2020/01079/Ke)

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Sammanfattning

Skogsindustrierna välkomnar promemorians förslag att upphäva producentansvaret för returpapper och instämmer i de förslag och slutsatser som redovisas i promemorian. Skogsindustrierna betonar att Sverige har en lång tradition att samla in och återvinna returpapper samt vikten av att värna om returfiberns cirkulära kretslopp.

Sverige har en hög materialåtervinningsgrad, en hög insamlingsgrad samt en god efterfrågan och marknadskommersiella villkor för returfibern idag. En god samverkan med berörda aktörer kring insamling och återvinning av returpapper är avgörande för att bibehålla returfiberns fungerande cirkulära återvinningsprocess.