Ett klimatneutralt EU

Foto: Martinsons byggarbetare går i sara kulturhus

EU ska vara klimatneutralt senast 2050. I dag bidrar den svenska skogsindustrin med en årlig klimatnytta på cirka 94 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges rapporterade totala utsläpp. Målet för branschen är att öka denna klimatnytta med 30 procent till 2040. Det ska bland annat ske genom kolinbindning i växande skog, ökad substitution av fossilintensiva produkter och satsningar på infångning av biogen koldioxid.

Då behövs EU-politik som bland annat:  

  • Värdesätter den totala klimatnyttan från skogsnäringen – både den växande skogen och de produkter som tillverkas av skogsråvara  
  • Främjar förnybara material och lösningar så att de kan substituera (ersätta) det fossila  
  • Stimulerar investeringar i bio-CCS

Skogsindustriernas inspel till EU:s politiska program 2024-2029

Ensam är inte stark. EU är en sammanslutning av demokratiska länder som sedan andra världskriget byggt upp starka ekonomier och en gemensam inre marknad. I en tid av oro och geopolitiska hot är detta samarbete extra viktigt.

9 juni är det val till EU-parlamentet. Därefter tillsätts en ny EU-kommission med ett nytt politiskt program för unionens nästa mandatperiod. Som ett inspel till detta program lyfter Skogsindustrierna fyra områden där vi ser att vår bransch kan bidra. Det utgår från Skogsindustrins Framtidsagenda, som presenterades under hösten 2023. Vi är övertygade om att ett klimatneutralt, motstånds- och konkurrenskraftigt EU, där den cirkulära, biobaserade ekonomin får stort utrymme, är vägen framåt.