Frågor och svar om skogsbränder

För att vissa djur och växter ska överleva måste det brinna då och då i naturen. Att anlägga naturvårdsbränder på ett kontrollerat sätt hjälper dessa arter. Källa: Naturvårdsverket.

Här hittar du en samling av vanliga frågor och svar om skogsbränder. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

Vad får en brand att sprida sig snabbt? 

Ju torrare det är i marken, desto snabbare sprider sig en brand. Även vinden har en enorm effekt. Vid en vindhastighet på 7 m/s sprider sig elden i vindens riktning dubbelt så snabbt som vid 3,5 m/s. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Finns det skogar som brinner lättare än andra?

När det är mycket torrt och varmt brinner i princip allt. Men en tät granskog på gammal åkermark är nästan omöjlig att elda upp. Det brinner heller inte så lätt under rena björkbestånd. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Hur påverkar extrem värme och torka skogsbränder?

Lång torka gör att humuslagret i marken torkar ut och blir mer lättantändligt. Långa torrperioder gör också att myrmarker och sumpskogar torkar upp och i och med det avtar deras funktion som naturliga stopp för elden. När skogsbränder väl vuxit sig stora brukar det krävas ett väderomslag som slutgiltigt släcker dem. Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

Hur mycket skog brinner normalt i Sverige? 

Historiskt har 1-2 procent av skogen brunnit årligen i Sverige. Idag när skogen tillmäts ett högre värde i kombination med bättre metoder för brandbekämpning har bränderna minskat både i antal och omfattning. I snitt brinner endast cirka 0,016 procent varje år. Skogsbränningar genomförs även planerat för att gynna den biologiska mångfalden. Källa: Naturvårdsverket 

Kan eldhärjad skog användas till produkter?

Beroende på hur kraftigt en skog har eldhärjats kan delar av den avverkas och användas som sågtimmer och biobränsle. Hanteringen behöver dock ske med omsorg. Sot från brandskadade trädletar sig in överallt och smutsar ner maskinerna. Därför kan man inte blanda vanligt timmer och brandtimmer. Efter att en skördare eller ett sågverk har hanterat sotat timmer måste de rengöras grundligt innan de används till vanligt virke igen. Sotet gör det tyvärr svårt att använda brännskadat virke till papper och massa. 

Skogsbränderna sommaren 2018

Den extremt torra och varma sommaren 2018 orsakade ett stort antal skogsbränder. Det har i sin tur väckt frågor om hur bränder uppstår och sprids, hur vanligt det är med skogsbränder och om det är ett tecken på klimatförändringar.

Hur stor del av Sveriges skogar brann under sommaren 2018?

Mindre än en promille, eller ungefär 25 000 av 28 miljoner hektar skog, eldhärjades under juli och augusti sommaren 2018. Jämtland och Gävleborg är de två regioner där det brann mest: 8 500 hektar i respektive län. Källa: Skogsstyrelsen

Hur kan vi stå bättre rustade inför kommande skogsbränder?

Skogsnäringen pekar ut 5 viktiga åtgärder:

  • Öka det förebyggande arbete och höj beredskapen
  • Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  • Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  • Bränder tar sig ofta på nytt. Fullfölj insatsen tills faran är över.
  • Säker och välorganiserad efterbevakning med insatser från flera aktörer