Frågor och svar om skog och klimat

Vanliga frågor och svar

Grön jordglob

Kan allt som görs av olja göras av skog? Vad är en kolsänka? Här kan du lära dig mer om skogens roll för klimatet.

Hur fungerar skogsnäringens cirkulära kretslopp?

Koldioxid tas upp av växande skog. För varje träd som skördas planteras minst två nya som fortsätter binda kol. Skogsindustrin vidareförädlar skogens råvaror. Genom innovation tas allt mer av råvaran tillvara och nya produkter ser dagens ljus. Materialen återanvänds. Träfibern kan återvinnas flera gånger. När träfibern till slut är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel. Vid förbränning bildas koldioxid. Den tas upp på nytt av växande träd, som kan användas för att skapa nya material och produkter – ett nytt kretslopp kan börja.

Läs mer om hur skogens gröna kolcykel fungerar.

Finns det flera sorters koldioxid?

Alla koldioxidmolekyler ser likadana ut, men de kommer från olika källor. Biogen koldioxid frigörs när träd och växter förmultnar eller när virke bränns. Det är en typ av koldioxid som redan ingår i atmosfärens kolkretslopp. Fossil koldioxid frigörs när olja, kol och naturgas, som legat lagrad i jordskorpan i miljontals år, förbränns. Den tillför atmosfären nya mängder koldioxid och är den stora boven i klimatdramat.

Läs mer om biogena koldioxidutsläpp och klimatpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad är en kolsänka?

Skog och även världshaven är kolsänkor. När skog växer binds kol i träden genom att koldioxid absorberas samtidigt som syre bildas. Sänkan uppstår när tillväxten av skog är större än avverkningen.

Hur mycket kol binder Sveriges skogar?

Den svenska skogen växer i snitt med 120 miljoner kubikmeter varje år. När den växer dessa 120 miljoner kubikmeter tar skogen upp drygt 140 miljoner ton koldioxid. Nettoinbindningen i den svenska skogen blir, när avverkningen räknas, bort ca 40 miljoner ton. Det kan jämföras med de totala svenska utsläppen av koldioxid per år, som är 60 miljoner ton, utrikes transporter medräknat.

Källor:

Kan allt som görs av olja göras av skog?

Svar ja. Skogsråvaran har fantastiska egenskaper som gör att den kan bli lika hård som stål och lika mjuk som plast. Skogsbruket skulle i ökande grad kunna leverera basråvara till industrier som idag tillverkar produkter från fossil olja. I så kallade bioraffinaderier kan skogsråvaran förädlas och material framställas till exempelvis fordonsbränsle, bioplaster och textilier.

Kan Sveriges skogar binda mer kol?

Sveriges skogar skulle kunna binda mer kol än de gör idag genom en ökad tillväxt och genom att vi ökar produktionen av skogsbaserade produkter. Kolet som binds i trädet fortsätter nämligen att lagras i produkterna. Exempel på fossila material som skogsråvaran kan ersätta är olja, naturgas, stenkol, betong, stål, aluminium och plast.

Läs mer om skog och klimatnytta: