Yttrande över promemorian: Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Skogsindustrierna ifrågasätter flera av förslagen

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna ifrågasätter flera av förslagen i promemorian ”Ett bättre genomförande av MKB-direktivet”.

Miljödepartementet föreslår att direktivet om miljökonsekvensbedömningar breddas i den svenska implementeringen trots att varken de miljömässiga eller ekonomiska konsekvenserna är tillräckligt utredda. Skogsindustrierna ifrågasätter om husbehovstäkter verkligen behöver ingå för att Sverige ska leva upp till Europeisk lag. Denna breddning får negativa effekter för skogsbruket med svårare underhåll och nybyggnation av skogsbilvägar vilket skulle öka de tunga transporterna och utsläppen från dessa transporter.

Det finns även förslag om att ytterligare öka möjligheterna till överklagan av myndighetsbeslut vilket ytterligare riskerar förlänga ärendehanteringen.

Trots avsaknad av miljönytta föreslås ökad administration av hantering av ofarliga muddermassor. Miljölagstiftningen bör fokusera på sådant som har en, eller riskerar ha en negativ miljöpåverkan. Ringa hantering av icke förorenade muddermassor eller jord ska inte belastas med onödig administration som tar resurser från både samhälle och näringsliv.

I remissvaret hänvisar Skogsindustrierna till Skogforsks konsekvensutredning vilken du finner här: Skogforsks konsekvensutredning

 

Länkar till remissvar av medlemmar:

Holmen skog

SCA

Stora Enso

Södra