Förhoppningar 2024

Foto: Kerstin Jonsson vinterskog i skymning

Under hösten 2023 presenterades Skogsindustrins Framtidsagenda med tre löften inom cirkularitet, klimat och biologisk mångfald för en mer hållbar utveckling. Med vilka förhoppningar ser Skogsindustrierna och dess medlemmar på 2024?

anna ryberg ågren

– Jag ser fram emot att bostadsbyggandet i trä tar ny fart under 2024. För att klara klimatmålen kommer det vara viktigt att vi fasar ut fossilintensiva material, ökar inlagringen av kol genom ett ökat byggande i trä och blir bättre på att nyttja det redan byggda. Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä. 

Foto: Björn Leijon

pär lärkeryd

– Jag och övriga på Norra Skog hoppas att vi under 2024 möter olika intressenter i goda samtal där vi med konkreta exempel får prata om hur skogen kan bidra till en hållbar framtid. Pär Lärkeryd, vd på Norra Skog

Foto: Norra Skog

anette jönsson

– Inför 2024 har vi en förhoppning om en stabilare global omvärld där samarbete och hållbarhet står i fokus. Vi hoppas på fred och en konjuktur som gynnar såväl företag som medarbetare, och som möjliggör för nya innovationer och tillväxt. Inom skogsindustrin förväntar vi oss en forsatt satsning på hållbart skogsbruk och framsteg inom hållbara material och produkter. Vi ser fram emot en framtid där skogen spelar en central roll för att möta globala utmaningar och bidra ännu mer till en hållbar utveckling. Anette Jönsson, vd på Jutos Timber. 

Foto: Jutos Timber

per swärd

– Inom Smurfit Kappa har vi lång tradition av att arbeta med hållbarhet, speciellt här på pappersbruket i Piteå. Det talas mycket om etablering av nya gröna näringar - men vår bransch är sedan länge en grön näring. Under 2024 ser vi fram emot att bli ännu mer hållbara. Per Swärd, vd på Smurfit Kappa Piteå.

Foto: Smurfit Kappa

elin swedlund sitter i lastbil

– Vi behöver alla typer av fossilfria drivmedel och jag ser fram emot ett år med viktiga samarbeten! Som Sveriges största transportköpare har skogsindustrin en central roll i arbetet med att driva utvecklingen inom transport- och infrastrukturområdet. Ungefär en femtedel av alla transporter på de svenska vägarna är kopplade till skogsindustrin. Det motsvarar cirka två miljoner vägtransporter per år. Därför vill skogsindustrin vara en aktiv och pådrivande aktör för en övergång till fossilfria transporter i Sverige 2040. Elin Swedlund, ansvarig för transportfrågor på Skogsindustrierna. 

Foto: Skogsindustrierna

jesper åkerlund

– Fördelarna med husstommar i trä är många. De ger lägre klimatpåverkan, kortare byggtider, enklare montage, tystare arbetsplatser och bättre inomhusmiljö. Vi på Setra vill bidra till att byggentreprenörer och fastighetsutvecklare tänker mer processinriktat kring trästommar. Om vi verkligen ska se de miljömässiga fördelarna måste det industriella byggandet i trä öka markant och det är vi redo för i Sverige. Jesper Åkerlund, affärschef Bygglösningar och Komponenter på Setra. 

Foto: Setra

susanne rudenstam

– 2024 behöver vi få igång bostadsbyggandet! Från politikerna skulle jag vilja se ett ordentligt åtgärdspaket för att snabbt starta byggandet av de bostäder som såväl behövs. Jag önskar också en satsning på en träbyggnadsstrategi på nationell nivå. Träbyggande är ett nödvändigt snabbspår för att nå klimatmålen, och svensk träbyggindustri är redo att ta sig an uppgiften. Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. 

Foto: Skogsindustrierna

måns johansson

– Det viktigaste för 2024 är att oron i världen minskar och att vi kan ha en stabil ekonomi, att kriget i Ukraina får ett avslut och att vi hittar lösningarna på energiutmaningarna. Jag hoppas också att få välkomna fler medarbetare till skogsbranschens stimulerande yrken. Vi är en framtidsbransch med hög teknisk nivå! Måns Johansson, koncernchef på Vida. 

Foto: Vida

kari andersson

– Vi hoppas 2024 innebär färre konflikter och mer dialog - både på världsbasis men också här hemma i Sverige. Det finns en ljusning i tunneln vad gäller räntor och inflation och med det måste byggandet av nya bostäder också ta fart igen. Andelen bostäder i trä måste fortsätta öka ännu mer. Vi ser fram emot nya investeringar för att öka vidareförädlingsgraden - att göra ännu mer av timret - denna fantastiska råvara! Karin Andersson, vd på AB Hilmer Andersson. 

Foto: AB Hilmer Andersson

jan åhlund

– Under 2024 hoppas jag att fler får upp ögonen för det svenska skogsbrukets bidrag till klimatomställningen och att EU:s politik tar vara på skogens fulla potential. Jan Åhlund, skogsexpert på Holmen Skog. 

Foto: Holmen

jessica nordin

– Den globala klimatkrisen är vår tids största miljöutmaning. Mina förväntningar inför 2024 är att vi kommer att se en viktig förändring i ansträngningarna för att uppnår fossilfrihet och bekämpa klimatförändringarna där vi går från ord till handling. I det arbetet hoppas jag att familjeskogsbruket och skrogsindustrin ges goda förutsättningar att vara en del av lösningen för att fasa ut fossila resurser. Jessica Nordin, hållbarhetschef på Södra. 

Foto: Södra

viveka beckeman

– Jag ser fram mot att bidra till att skogsindustrin skyndar på den gröna omställningen. För att lyckas krävs nytänkande, fler investeringar och fler samarbeten. Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna. 

Foto: Björn Leijon