Yttrande över Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning och livsmedelsindustri

flis, blandade kvistar, trähjälm och tallkvist på grön bakgrund

Industriutsläppsförordningens nya bestämmelser behöver implementeras i Sverige. Vi behöver följa vårt gemensamma regelverk men det finns ingen anledning att överimplementera och försvåra svenska anläggningars verksamheter. De anläggningar som kan visa på stabila och låga dioxinnivåer inte ska behöva införa semikontinuerlig mätning.